ОРІЄНТИРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  • Н.М. Ткаченко
Ключові слова: іноземні мови, сучасний вчитель, професійна діяльність, реформування освіти, мовна освіта

Анотація

Статтю присвячено аналізу існуючих нормативних документів, а також наукових досліджень щодо зміни орієнтирів навчання іноземних мов у контексті євроінтеграційних змін із метою погодження теорії і практики навчання в загальноосвітній школі з міжнародних стандартів та вимог сучасності, а також пошуку ефективних стратегій навчання, що визначають специфіку професійної діяльності вчителя іноземної мови ХХІ ст.

Посилання

1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/ documents/ 15828.html.
2. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC), December 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc42_en.html.
3. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. редактор укр. вид. докт. пед. наук, проф. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273с.
4. Іноземні мови. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/content/17-untitled.fr10.pdf.
5. Хайрутдинов Д. Навыки XXI в. : новая реальность в образовании / Д. Хайрутдинов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://erazvitie.org/article/navyki_xxi_veka_novaja_realnost.
6. Критичне мислення на другому місці найзатребуваніших компетенцій у 2020 / Освітня платформа з розвитку критичного мислення «КритМислОП» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.criticalthinking.expert/blog/kritichnemislennya-na-drugomu-mistsi-najzatrebuvanishihkompetentsij-u-2020/?_utl_t=fb.
7. Державний стандарт повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/post-derzh-stan-(1).pdf.
8. Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти / Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011р. N 329 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.05.2011 р. за N 566/19304 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://document.ua/pro-zatverdzhennja-kriteriyivocinyuvannja-navchalnih-dosjag-doc55850.html.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
139-144
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ