ОРГАНІЗАЦІЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

  • Н.А. Хміль
Ключові слова: рефлексивна діяльність, принципи організації рефлексивної діяльності, професійна підготовка майбутніх учителів, хмарні сервіси, рефлексивні вправи

Анотація

У статті порушено проблему необхідності організації рефлексивної діяльності студентів у навчальному процесі як важливої умови розвитку їхньої особистості. Розкриваються шляхи та принципи організації рефлексивної діяльності майбутніх учителів у процесі формування їхньої професійної готовності до використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі. Нами запропоновані приклади вправ, що спрямовані на розвиток рефлексивних умінь майбутніх учителів у процесі навчання використання ними хмарних технологій у подальшій професійній діяльності. Для візуалізації алгоритмів виконання рефлексивних завдань пропонується застосовувати сервіси віртуальних інтерактивних дощок (Padlet, Lino It), хмарні сервіси Google (Документи, Таблиці, Презентації) і сервіси карт знань (Bubbl.us). Наведено методичні рекомендації щодо організації рефлексивної діяльності студентів із застосуванням запропонованих хмарних сервісів.

Посилання

1. Архипова Г.С. Принципы рефлексивной технологии в образовательном процессе вуза / Г.С. Архипова // Альманах современной науки и образования. – 2013. – № 10 (77). – С. 19–20. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://scjournal.ru/articles/issn_1993-5552_2013_10_03.pdf.
2. Беженар І.В. Рефлексія як основна психологічна передумова навчання студентів іншомовного писемного мовлення / І.В. Беженар // Педагогіка формування творчої
особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. – Вип. 32 (85). – С. 481–489.
3. Белобородова М.Е. Рефлексивная деятельность студентов в учебном процессе и особенности ее организации в виртуальной информационной среде / М.Е. Белобородова // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: Информационные компьютерные технологии в образовании. – 2013. – № 9. – С. 59–63.
4. Дегтяр Г.О. Формування рефлексивної культури студентів педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Г.О. Дегтяр ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2006. – 19 с.
5. Казаручук Г.Н. Рефлексия в педагогическом процессе учреждения высшего образования / Г.Н. Казаручук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://media.miu.by/files/store/items/uses/xxii/mim_uses_xxii_08006.pdf.
6. Корнелюк В.О. Професійна підготовка особистості вчителя : [монографія] / В.О. Корнелюк ; Ін-т пед. технологій. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 226 с.
7. Новиков А.М. Методология образования / А.М. Новиков. – 2-е изд. – М. : Эгвес, 2006. – 488 с.
8. Пометун О. Методика розвитку критичного мислення на уроках історії / О. Пометун // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2012. – № 4. – С. 9–13. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/3727/1/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BD3.PDF.
9. Шатова Н.Д. Организация рефлексивной деятельности обучающихся на учебных занятиях / Н.Д. Шатова // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2011. – № 4. – Т. 58. – С. 103–109.
10. Щуркова Н.Е. Воспитание: новый взгляд с позиции культуры / Н.Е. Щуркова. – М. : Просвещение, 1997. – 77 с.
11. Энциклопедический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Большая российская энциклопедия, 1998. – 1456 с.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
144-149
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ