УРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА В ПРОЦЕСІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ

  • М.І. Бабкіна
Ключові слова: психологічні особливості розвитку особистості, соціалізація, громадянське виховання, громадянськість, підлітковий вік, підліток

Анотація

У статті розкрито необхідність урахування психологічних особливостей розвитку особистості під- літка в процесі громадянського виховання. Досліджено психологічні закономірності розвитку та визна- чено аспекти соціалізації особистості в підлітковому віці для подальшого формування громадянськос- ті. Розглянуто роль агентів соціального впливу в процесі громадянського виховання підлітків.

Посилання

1. Бабкіна М. Словник-довідник термінів із громадянського виховання / М. Бабкіна. – Львів : ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2007. – 200 с.
2. Бех І. Виховання особистості: у 2 кн. / І. Бех // Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.
3. Васютинський В. Інтеракційні виміри особистісного і соцієтального буття / В. Васютинський // Соціальна психологія. – 2005. – № 3 (11). – С. 8–19.
4. Власова О. Основні лінії розвитку соціальних здібностей в онтогенезі / О. Власова // Соціальна психологія. – 2005. – № 4 (12). – С. 44–45.
5. Вознюк Н. Етико-педагогічні основи формування особистості : [навчальний посібник] / Н. Вознюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 196 с.
6. Заброцький М. Вікова психологія : [навчальний посібник] / М. Заброцький. – К. : МАУП, 1998. – 92 с.
7. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності: проект [наук.-творч. колектив: О. Сухомлинська (наук. кер.) та ін.] // Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С. 7–13.
8. Костюк Г. Навчання і розвиток особистості / Г. Костюк. – К. : Рад. школа, 1968. – 608 с.
9. Кутішенко В. Вікова та педагогічна психологія : [навчальний посібник] / В. Кутішенко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 128 с.
10. Макарова А. Основи психології і педагогіки : [навчальний посібник] / Л. Макарова, Й. Гах. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 116 с.
11. Москаленко В. Проблема виховання в контексті соціалізації особистості / В. Москаленко // Соціальна психологія. – 2005. – № 3 (11). С. 20–32.
12. Скрипченко О. Вікова та педагогічна психологія : [навчальний посібник] / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук. – К. : Просвіта, 2001. – 416 с.
13. Сухомлинський В. Народження громадянина / В. Сухомлинський // Вибрані твори: в 5 т. – Т. 3. – К. : Рад. школа, 1977. – С. 283–582.
14. Формування просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу : [монографія] / Кириченко В., Єжова О., Нечерда В., Тарасова Т., Хомич О.; за заг. ред. канд. пед. наук, ст. наук. співроб. Кириченко В. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2016. – 244 с.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
7-11
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ