ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТОЛЕРАНТНИХ ТА ІНКЛЮЗИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

  • Г.П. Кайдалова
Ключові слова: толерантність, терпимість, інклюзія, інклюзивна освіта, інклюзивне середовище, діти з особливими потребами

Анотація

У статті розглянуто та охарактеризовано такі поняття, як «толерантність», «толерантне суспільство», «інклюзія», «інклюзивна освіта», «інклюзивне середовище»; звернуто увагу на їх багатозначність та багатоаспектність. На основі аналізу цих термінів встановлено зв’язок між ними. Акцент зроблено на вихованні толерантності в підростаючого покоління в умовах інклюзивної освіти, що надалі полегшить соціалізацію як дітей, так і дорослих з особливими потребами.

Посилання

1. Амірбеков Г.Д. Через інклюзивну освіту до толерантного суспільства: освітньо-комунікаційний аспект / Г.Д. Амірбеков // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер. : Соціальні комунікації. – 2013. – Вип. 5. – С. 47–51.
2. Бойко В.О. Інклюзивна освіта: до питання визначення поняття та особливостей її запровадження /В.О. Бойко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 4. – С. 7–10.
3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К. : «Либідь», 1997. – 375 с.
4. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально методичний посібник [Кол. авторів : Колупаєва А. А., Софій Н. З., Найда Ю. М. та ін.] / За заг. ред. Даниленко Л. І., – К.: 2007. – 128 с.
5. Інклюзія в освіті [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/?page_id=48.
6. Кузава І.Б. Роль інклюзивного середовища у формуванні особистості дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку / І.Б. Кузава / Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 11. – С. 315–318.
7. Лозинська Л.Ф. Характеристика толерантності як педагогічного поняття / Л.Ф. Лозинська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – 2011. – № 3. – С. 99–103.
8. Матеріали педагогічних читань з теми : інклюзивне навчання – рівний доступ до якісної освіти [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу до ресурсу :
krutienko.ucoz.ua/induvidyal/materiali-3petrovrvo.doc.
9. Політологічний словник. Декларація принципів толерантності [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://subject.com.ua/political/dict/389.html.
10. Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол. : В.І. Шинкарук (голова). – К. : Абрис, 2002. – 742 с.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
12-16
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ