АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • Д.В. Мороз
Ключові слова: здоров’я, формування ціннісного ставлення до здоров’я, формування позитивної мотивації до здорового способу життя, діти молодшого шкільного віку

Анотація

У статті визначено основні актуальні проблеми формування ціннісного ставлення до здоров’я у дітей молодшого шкільного віку; уточнено сутність ціннісного ставлення до здоров’я, визначено його основні компоненти, критерії, показники; обґрунтовано підходи до формування ціннісного ставлення до здоров’я; розкрито провідні педагогічні шляхи формування ціннісного ставлення до здоров’я у дітей молодшого шкільного віку; визначено основні фактори та педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров’я у дітей молодшого шкільного віку.

Посилання

1. Бондаренко О.М. Формування валеологічної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі професійної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Бондаренко Олена Миколаївна. – К., 2008. – 26 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел]. – К., Ірпінь: Перун, 2003. – 1440 с.
3. Виховні технології [Електронний ресурс] // StudFiles. – Режим доступу: http://www.studfiles.ru/preview/5252778/.
4. Гора О.В. Освітнє середовище як фактор національної ідентичності студентів вищих навчальних закладів / О.В. Гора // Витоки педагогічної майстерні. Збірник наукових праць. Полтава. – 2011. – С. 97–101.
5. Єжова О.О. Визначення рівня сформованості ціннісного ставлення до здоров’я в учнівської молоді / О.О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – № 5 (7). – С. 155–164.
6. Єжова О.О. Інтегральна оцінка педагогічних факторів і умов навчального закладу щодо формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів / О.О. Єжова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: [зб. наук. праць / за заг. ред. Матвієнко О. В.]. – Вип. 42. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – С. 55–59.
7. Єжова О.О. Педагогічні фактори і умови формування ціннісного ставлення до здоров’я / О.О. Єжова // Педагогічні науки. – Вип. 14. – С. 159 – 164.
8. Єжова О.О. Критеріальний підхід до оцінки рівня сформованості ціннісного ставлення до здоров’я учнівської молоді / О.О. Єжова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць. – 2010. – випуск 14, книга ІІ. – С. 311-322.
9. Єжова О.О Формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних навчальних закладів: монографія / Єжова Ольга. – Суми, 2011. – 412 c.
10. Закон України «Про загальну середню освіту» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – С. 547–562.
11. Казанжи І.В. Теорія і методика виховної роботи в школі І ступеня: навчальний посібник для студентів ВНЗ / І.В. Казанжи. – Київ: Слово, 2014. – 296 с.
12. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інф. зб. МОН України. –1996. – № 13. – С.2-14.
13. Лазурский А.Ф. Избранные труды по общей психологии. К учению о психической активности. Программа исследования личности и другие работы / А.Ф. Лазурский. – СПб.: Алетейя, 2001. – 192 с. – (Серия «Российские психологи: Петербургская научная школа»).
14. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. / А.Н.Леонтьев. – 4-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 584 с.
15. Малолетко Э.А. Воспитание ценностного отношения детей и подростков к здоровью в оздоровительно-образовательном процессе / Э.А. Малолетко // Вестник ЮУрГУ. – 2010. – № 23. – С. 138 – 143.
16. Матвієнко О.В. Організаційно педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров’я у дітей молодшого шкільного віку //щомісячний науково-методичний журнал «Рідна школа».
17. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник / Н.Є. Мойсеюк. – К.: Білоцерківська книжкова фабрика, 2003. – 615 с.
18. Мороз Д.В. Теоретичні засади формування ціннісного ставлення до здоров’я дітей молодшого шкільного віку / Д.В. Мороз // Proccedings of the International Academic Congress “European Research Area: Status, Problems and Prospects” Latvia, Riga, 01-02 September 2016. – C. 71 – 74.
19. Москальова Л.Ю. Середовищний, системний, синергетичний, цивілізаційний підходи у вихованні майбутніх учителів [Електронний ресурс] / Л.Ю. Москальова – Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fwww.nbuv.gov.ua%2Fold_jrn%2FSoc_Gum%2FPfto%2F2011_20%2Ffiles%2FP2011_37.pdf&name=P2011_37.pdf&lang=uk&c=57b87869de96.
20. Мухамед’яров Н.Н. Методологічні засади формування здорового способу життя / Н.Н. Мухамед’яров // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 3 – С. 36-38.
21. Мясищев В.Н. Психология отношений: избранные психологические труды / В.Н. Мясищев [под ред. А.А. Бодалева]. – М.: Институт практической психологии; Воронеж: МОДЭК, 1995. – 356 с. – (Серия «Психологи Отечества»).
22. Педагогіка. Сучасні підходи до виховання [Електронний ресурс] // Підручники для студентів онлайн – Режим доступу: http://stud.com.ua/46366/pedagogika/pidgotovka_pidrostayuchogo_pokolinnya_simeynogo_zhittya.
23. Подласый И.П. Педагогика: в 2 книгах / И.П. Подласый. – Москва: Владос. – книга 2: Процесс воспитания. – 1999. – 256 с.
24. Програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні / [І.Д. Бех, О.Л. Кононко, В.М. Оржеховська та ін.]. – К.: Букрек, 2005. – 50 с.
25. Традиционные и инновационные теории воспитания: личностный гуманистический, культурологический, ценностный, деятельностный подходы в воспитании [Електронний ресурс] // StudFiles. – Режим доступу: http://www.studfiles.ru/preview/1718429/.
26. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи / М.М.Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. –352 с.
27. Фокшек А.В. Системний та синергетичний підходи у моделюванні сучасного педагогічного процесу [Електронний ресурс] / А.В. Фокшек // Науковий вісник мелітопольського державного педагогічного університету. Серія Педагогіка. – С. 213 – 220. – Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Flib.mdpu.org.ua%2Fnvsp%2F6%2F29.pdf&name=29.pdf&lang=uk&c=57b87f1a9d0f&page=3
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
38-42
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ