ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЗМІСТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ З ФОРМУВАННЯ ТВОРЧО СПРЯМОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА

  • О.С. Семенов
Ключові слова: дидактичні засади, зміст освіти, принцип формування змісту освіти, профіль навчання, творчо спрямована особистість, навчальний план, навчальна програма

Анотація

У статті обґрунтовано дидактичні засади змісту діяльності позашкільних об’єднань, спрямованого на формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі. Дидактичними засадами творчо орієнтованого змісту у позашкільному навчальному закладі є: інтегрування, диференціація, міжпредметний підхід, індивідуалізація, діяльнісний підхід.

Посилання

1. Бєлєнька Г.В. Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання : [Монографія] / Г.В. Бєлєнька. – К : Світич, 2006. – 304 с.
2. Биковська О.В. Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні : [Монографія] / О.В. Биковська. – К : ІВЦ АЛКОН, 2006. – 356 с.
3. Біла І.М. Психологія дитячої творчості / І.М. Біла. – К : Фенікс, 2014. – 200 с.
4. Гавриш Н.В. Розвиток мовленнєвої творчості в дошкільному віці : [Монографія] / Н.В. Гавриш. – Донецьк : Лебідь, 2001. – 218 с.
5. Пустовіт Г.П. Позашкільна освіта і виховання: теоретико-дидактичний аспект / Г.П. Пустовіт: [Монографія] Книга 1. – Миколаїв : МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2010. – 379 с.
6. Семенов А.С. Формирование творчески направленной личности старшего дошкольника во внешкольном учебном учреждении // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта / Серыя 3: філалогия, педагогіка, псіхалогія, 2016. – № 1. – С. 113–122.
7. Семенов О.С. Зміст діяльності позашкільного навчального закладу як основа формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника // Сучасна система освіти і виховання : досвід минулого – погляд у майбутнє : Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. – Київ, 7–8.10.2016 р. – С. 111–114.
8. Семенов О.С. Методологічні та практико-нормативні засади функціонування змісту діяльності позашкільного навчального закладу // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 13 (56). Ч. І – Рівне : РДГУ, 2016. – С. 119–124.
9. Семенов О.С. Модельне проектування системи формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі // Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти: Зб. тез міжнародної наук.-практ. конф. – Варшава, 29-30.10.2016 р. – С. 97-101.
10. Семенов О. С. Освітнє середовище позашкільного навчального закладу як чинник формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника // Освітній простір України. – 2016. – Вип. 6. – С. 127–135.
11. Семенов О.С. Структурно-функціональна модель змісту діяльності позашкільного навчального закладу з раннього формування творчо спрямованої особистості вихованця // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016. – № 1 (55). – С. 313–322.
12. Семенов О.С. Творча дитина: зрозуміти і підтримати // Дошкільне виховання. – 2016. – № 4. – С. 2–5.
13. Семенов О.С. Теоретико-методичні імперативи змісту позашкільної освіти дітей старшого дошкільного віку // Інноваційний розвиток вищої освіти : глобальний та національний виміри змін : Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. – Т. 2. – Суми, 6–7.04.2016. – С. 138–141.
14. Семенов О. С. Управлінські засади гурткової роботи зі старшими дошкільниками в позашкільному навчальному закладі // Педагогічна освіта: теорія і практика : Зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний ун-т ім. І. Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України. – Вип. 21. – Ч. 2. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 225–230.
15. Semenow O. Psychologiczno-pedagogiczne wspieranie rozwoju kreatywności dziecka w wieku przedszkolnym // Edukacja dzecka wobec wyzwań i zagrożeń ponowoczesności / Zb. prac nauk. / Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej. – Bielsko-BiałaKatowice-Kraków : Skriptum, 2014. – S. 41–47.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
38-42
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ