ЮРИДИКО-ПЕДАГОГІЧНА АКМЕОЛОГІЯ ЯК НОВІТНЯ ПІДГАЛУЗЬ НАУКИ

  • О.В. Топчій
Ключові слова: акмеологія, методологія науки, професіоналізм, компетентність, професійна майстерність

Анотація

Стаття присвячена аналізу теорії акмеології в аспекті правничої діяльності. Встановлюється, що у зв’язку з масовістю професії юриста, розгалуженістю спеціалізацій виникає необхідність у створенні логічної тріади: «Акмеологія – педагогічна акмеологія – юридико-педагогічна акмеологія». Обґрунтовується специфіка і предмет останньої, демонструються можливості впровадження концептосфери юридико-педагогічної акмеології у систему безперервної освіти. Аналізується роль автодидактики,
самовиховання, самовдосконалення у досягнення вершин професійної майстерності. Пропонується включати до сфери юридико-педагогічної акмеології і правову компетентність не юристів, що може виступати у комплексі із загальними вимогами до професіоналізму.

Посилання

1. Новий словник іншомовних слів : близько 40 000 слів і словосполучень / Л. Шевченко, О. Ніка, О. Хом’як, А. Дем’янюк; за ред. Л. Шевченко. – К.: Арій, 2008. – 672 с.
2. Акмеология / под ред. А. Деркача. – М.: РАГС, 2004. – 299 с.
3. Зазыкин В. Краткий акмеологический словарь / В. Зазыкин – М.: РАГС, 2010. – 96 с.
4. Основы общей и прикладной акмеологии: [учеб. пособие] ; под ред. А. Деркача, Н. Кузьминой. – М, 2000. – 388 с.
5. Скрипник М. Акмеологія / М. Скрипник // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. І. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 18–19.
6. Ильин В., Пожарский С. Философия и акмеология. – СПб.: Политехника, 2003. – 395 с. 7. Педагогическая акмеология : коллективная монография / под ред. О. Акимовой; ГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». – Екатеринбург, 2012. – 251 с.
8. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М Бим-Бад. – М.: Большая Рос. энциклопедия, 2003. – 528 с.
9. Антонов В. Прикладна та професійна акмеологія : [монографія] / В. Антонов ; Укр. акад. акмеології, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 351 с.
10. Антонов В. Гармонійна Акме-Особистість : [монографія] / В. Антонов ; Укр. акад. акмеології, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ: Аграр Медіа Груп, 2014. – 383 с.
11. Педагогічна майстерність : [підручник] / І. Зязюн, Л. Крамущенко, І. Кривонос ; за ред. І. Зязюна ; М–во освіти і науки України, Акад. пед. майстерності. – 3-е вид., допов. і перероб. – К.: СПД Богданова А., 2008. – 376 с.
12. Рибалка В. Особистість як суб’єкт творчої діяльності та професійного становлення / В. Рибалка. – К., 2000. – 112 с.
13. Слівінський В. Р. Акмеологічний вимір професійної самореалізації працівника ОВС: філософсько-правовий аналіз [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 «Філософія права» / В.Р. Слівінський ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2014. – 18 с.
14. Кудерміна О. Психологія суб’єкта правоохоронної діяльності: акмеологічний вимір : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.06 «Юридична психологія» / О. Кудерміна ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2014. – 35 с.
15. Смульська А. Формування акмеологічної культури майбутніх правознавців у навчально-виховному процесі класичного університету: автореф. дис.. канд. пед. наук: 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / А. Смульська ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – 20 с.
16. Гребінь-Крушельницька Н. Акмеологічні засади підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України до професійної самореалізації: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Н. Гребінь-Крушельницька ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с.
17. Савіщенко В. Педагогічні умови формування професійно значущих якостей майбутнього юриста в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / В. Савіщенко ; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2008. – 22 с.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
43-47
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ