ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ

  • Р.М. Харченко
Ключові слова: фізичне виховання, здоровий спосіб життя студентів вищих аграрних навчальних закладів, спортивно-масова робота, спортивні секції, спортивні змагання

Анотація

Стаття присвячена теоретичним аспектам аналізу особливостей фізичного виховання студентів вищих аграрних навчальних закладів. Розглянуто поняття «спортивно-масова робота». Представлено базові моделі організації спортивно-масової роботи у позааудиторний час. Запропоновано форми мотивування студентів до участі у спортивно-масовій роботі.

Посилання

1. Бальсевич В. Онтокинезиология человека / В. Бальсевич. – М. : Теория и практика физической культуры, 2000. – 275 с.
2. Волков Л. Теория и методика детского и юношеского спорта : учебник для студ. вузов физ. культуры и ф-тов физ. воспитания высш. учеб. заведений / Л. Волков. – Киев : Олимп. лит., 2002. – 296 с.
3. Карпюк І. Соціально-педагогічний аналіз системи фізичного виховання у вищому навчальному закладі / І. Карпюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Вип. 10. – Т. 3. – Л.: [б. в.], 2006. – С. 62–67.
4. Клочко В. Про систему організації фізичного виховання і масового спорту ХНАМГ та кафедру фізичного виховання і спорту / В. Клочко. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 78 с.
5. Самчук О. Фізична активність як одна з умов формування здорового способу життя студентської молоді / О. Самчук, Н. Захожа // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 225–227.
6. Сергієнко Ю., Андріанов А. Формування психологічних якостей курсантів на заняттях з фізичної підготовки при навчанні в вищих навчальних закладах силових структур / Ю. Сергієнко, А. Андріанов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 1. – С. 129–132.
7. Сєрорез Т. Можливості вдосконалення аеробної та анаеробної продуктивності організму студентів засобами фізичного виховання (на прикладі тренувань з бігу) / Т. Сєрорез //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 3. – С. 124–129.
8. Хлопенко В. Роль фізичної культури та спорту у поліпшенні соціальної активності студентської молоді / В. Хлопенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Вип. 10. – Т. 3. – Л.: 2006. – С. 87–90.
9. Шалепа О. Організація та методика проведення масових фізкультурно-спортивних заходів у системі фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах: навч. посіб. / О. Шалепа, В. Золочевський. – Х. : Харк. гуманітарно-педагогічний ін-т, 2008. – 120 с.
10. Шевченко С. Педагогічні умови формування аналітичного мислення студентів вищих технічних навчальних закладів / С. Шевченко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 3. – С. 151–154.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
52-55
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ