ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ШКОЛІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

  • М.М. Білянська (Скиба)
Ключові слова: еколого-педагогічна діяльність, готовність до еколого-педагогічної діяльності, майбутні вчителі біології, методи навчання, технології навчання, форми організації навчання, види завдань

Анотація

У статті розкрито суть поняття «готовність майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності» як результат професійної підготовки вчителя. Виокремлено методи та технології формування готовності студентів до еколого-педагогічної діяльності: словесні методи, дослідницький метод, проблемне навчання, інтерактивні методи й технології, творчі завдання.

Посилання

1. Алексеев С.В. Теоретические основы и методика экологической подготовки учителя в системе постдипломного образования: дис. … докт. пед. наук: 13.00.01 / С.В. Алексеев. – Санкт-Петербург, 1998. – 469 с.
2. Гречушкин В.А. Экологическая подготовка студентов медицинского колледжа : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика проф. образования» / В.А. Гречушкин. – Липецк, 2002. – 20 с.
3. Казанішена Н.В. Формування професійної готовності майбутнього вчителя до екологічного виховання учнів : [монографія]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т. імені Івана Огієнка, 2013. – 188 с.
4. Кашлев С.С. Теория и практика обеспечения развития субъектности педагога в эколого-педагогической деятельности : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика проф. образования» / С.С. Кашлев. – Москва, 2004. – 43 с.
5. Корнер Т.В. Экологическая подготовка учителей биологии в процессе повышения квалификации : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теория и история педагогики » / Т.В. Корнер. – Ленинград, 1989. – 17 с.
6. Кушникова Г.И. Система экологической подготовки студентов педагогического вуза в условиях регионализации образования (на материалах Ханты-Мансийского автономного округа ): дис. … кандидата пед. наук : 13.00.08 / Г.И. Кушникова. – Сургут, 2001. – 227 с.
7. Скиба М.М. Значення методу проектів для формування умінь еколого-педагогічної діяльності майбутніх учителів біології / М.М. Скиба // Проблеми та інновації в природничій, технологічній та професійній освіті: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, Кіровоград, 20–23 квітня 2016 р. / За заг. ред. М.І. Садового та О.В. Єжової. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 23–26.
8. Скиба М.М. Модель підготовки майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності / М.М. Скиба // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – Тернопіль. – 2015. – № 3. – С. 13–19.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
61-66
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ