СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ФАХІВЦІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

  • Н.І. Глебова
Ключові слова: соціальна компетентність, фахова підготовка, неперервна освіта, формування фахівця в галузі водного транспорту

Анотація

У статті розглядаються методологічні проблеми формування соціальної компетентності фахівців водного транспорту як умови успішного виконання ними соціальних функцій. На основі теоретичних джерел обґрунтовується важливість формування соціальної компетентності майбутнього фахівця як важливого компонента його професіограми, яка створюється на етапах становлення фахівця як об’єкта педагогічного впливу, як суб’єкта навчально-професійної діяльності та суб’єкта професійного розвитку.

Посилання

1. Гончарова-Горянська М. Соціальна компетентність: поняття, зміст, шляхи формування в дослідженнях зарубіжних авторів / М. Гончарова-Горянська // Рідна школа. – 2004. – № 7–8. – С. 24–32.
2. Злобіна О. Особистість як суб’єкт соціальних змін / О. Злобіна – К. : Інститут соціології НАН України, 2004. – 400 с.
3. Кривега Л. Ринковий світогляд: зміст і цінності / Л. Кривега, К. Сухарева [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/20101224/1_krivega.php.
4. Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика : аналітична записка // Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/252.
5. Образование как фактор социальной дифференциации и мобильности («Круглый стол») // Социс. – 2003. – № 5. – С. 47–53.
6. Равен Д. Компетентность в современном обществе : выявление, развитие и реализация / Д. Равен. – Москва : Когито-Центр, 2002. – 396с.
7. Рекомендація щодо професійного навчання моряків № 137 від 14 жовтня 1970 р. (Женева) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_254‎.
8. Руководство для моряков 2012 г. (c учетом новых Манильских поправок 2010 г.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : mgur.com/gallery/6osXO.‎
9. Сохань Л. Стилi життя: панорама змiн / Л. Сохань. – К., 2008. – 128 с.
10. Чигрин В. Отчет по результатам опроса студентов КГМТУ (Керчь, апрель 2011 г.) / В. Чигрин. – Керчь : КГМТУ, 2011. – 128 с.
11. Элиас Н. Что такое социология? / Н. Элиас // Философия и методология эмпирической социологии. – М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. – С. 150–166.
12. Schultz T. The investment in human capital // American Economic Review. – № 51, March, 1961. – P. 1–11.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
71-75
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ