ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК У ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • Т.М. Лесіна
Ключові слова: майбутній вихователь дошкільного навчального закладу, дошкільник, соціальні навички, соціальна дія

Анотація

У статті порушено проблему вдосконалення професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу, зокрема, в аспекті їх конструктивної діяльності щодо розвитку соціальних навичок у дошкільників. Зроблено спробу розширити наукові уявлення про феноменологію «соціального» в дитині дошкільного віку. Представлено домінанти стратегії формування у студентів ВНЗ здатності до успішної професійної діяльності в окресленій сфері.

Посилання

1. Кішварь Л. Сільські дитячі садки, які відвідують діти різних національностей // Дитячий садок. – 2009. – № 29–31 (509–511). – С. 59–60.
2. Ціннісні орієнтації дитини у дорослому світі: навч. метод. посібник / Т. Піроженко, Л. Соловйова та ін. – К.: Вид. дім «Слово», 2016. – 248 с.
3. Савченко О. Якісна освіта з дитинства – запорука успішного розвитку суспільства // Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики: матер. Всеукр. наук. конф. – К., 2014. – С. 3–6.
4. Сухомлинський В. Як виховувати справжню людину / В. Сухомлинський // Вибр. твори: в 5 т. – К., 1976. – Т. 2. – 224 с.
5. Kehily M. An Introducation to Childhood Studies / М. Kehily. – Open University Press UK Limted, 2001. – 250 p.
6. Квас О. Дитинство як педагогічна категорія на зламі ХХ та ХХІ століть // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор: Матер. міжнар. наук.-пр. конф. – Ч. ІІ. – Ялта, 2011. – С. 144–148.
7. Леонтьев А. Анализ деятельности // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. – М., 1983. – № 2. – С. 5–17.
8. Калашнікова Л. Навчально-виховне середовище педагогічного університету як один із чинників формування соціальної позиції студентів // Наукові праці: навч.-метод. журнал. – Вип. 239. Том 251. – Педагогіка: Миколаїв: Вид-во МДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 15–18.
9. Ямницький О. Ціннісні орієнтації в життєдіяльності особистості // Науковий вісник ПНПУ ім. К. Ушинського. – 2013. – № 7–8. – С. 116–121.
10. Дем’яненко Н. Контекстність підготовки майбутнього педагога : теоретичні підходи, напрями реалізації // Проблеми освіти : наук. зб. – Вип. 70. – Ч. І. – К., 2012. – С. 36–42
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
85-89
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ