ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА (ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

  • Л.А. Мартинець
Ключові слова: професійний розвиток, акмеологія, ефективність професійної діяльності, екзистенціалізм, мотивація, життєтворчість

Анотація

У статті розкриваються теоретичні основи професійного розвитку педагога (психологічний аспект). Підкреслено, що особистісний розвиток невіддільний від професійного: в основі кожного лежить принцип саморозвитку, що детермінує здатність особистості перетворювати власну життєдіяльність на предмет практичного втілення, що призводить до вищої форми життєдіяльності – творчої самореалізації і, у підсумку, життєтворчості. Визначено, що професійний аспект є проекцією завдань розвитку, що
формуються на підставі психофізіологічних змін та особистісних новоутворень, на соціальну ситуацію розвитку, зміст якої полягає у набутті статусу суб’єкта професійної діяльності.

Посилання

1. Бех І. Духовна енергія вчинку // Освіта і управління. – 2005. – № 1. – С. 51–58.
2. Зеєр Е. Психологія професійної освіти: Навч. посібник / Е. Зеєр. – К.: Вид-во Урал. держ. проф.-пед. ун-ту, 2000. – 244 с.
3. Кэлвин С., Гарднер Л. Теории личности / С. Кэлвин, Л. Гарднер ; пер. И. Гриншпун. – М.: «КСП+», 1997. – 1005 с.
4. Леонтьев Д. Очерк психологии личности / Д. Леонтьев – М.: Смысл, 1997. – 64 с.
5. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006.– 352 с.
6. Оллпорт Г. Личность в психологии / Г. Оллпорт. – пер. с англ. – М.: КСП+; СПб.: Ювента, 1998. – 345 с.
7. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс. – пер. с англ. – М. : Изд. группа «Прогресс»; Универс, 1994. – 480 с.
8. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 356 с.
9. Фромм Э. Душа человека / Э. Фромм. – пер. с англ. – М.: Республика, 1992. – 430 с.
10. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – пер. с нем. – М.: Республика. – 1994. – 524 с.
11. Ямницький В. Професійний розвиток особистості в контексті психології життєтворчості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://social-science. com.ua/article/185.
12. Ямницький В. Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості в дорослому віці : дис. … д-ра псих. наук : 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / В. Ямницький; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – 409 с.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
90-94
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ