ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ФОРМУВАННЮ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

  • Ю.Ю. Мосейчук
Ключові слова: культура здоров’я, майбутні учителі фізичної культури, фізичне виховання, суперечності, теоретичний, методологічний, практичний концепти

Анотація

У статті обґрунтовано потребу формування культури здоров’я у майбутніх фахівців галузі 01 Освіта/ Педагогіка, спеціальності 014 «Середня освіта. Фізична культура». Здійснено спробу висвітлити потребу впровадження психолого-педагогічних інновацій у професійну підготовку, яка спрямована наформування високого рівня обізнаності у сфері збереження та зміцнення здоров’я. Автором зосереджено увагу на характеристиці теоретичного, методологічного й практичного концептів формування культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури з урахуванням усієї складності й різноманіття міждисциплінарних підходів, що визначають та зумовлюють збереження здоров’я майбутніх фахівців засобами фізичного виховання у процесі непевної професійної підготовки.

Посилання

1. Галіздра А. Характеристика факторів, що впливають на здоров’я студентів вищих навчальних закладів / А. Галіздра // Теорія та методика фізичного виховання. – 2004. – № 3. – С. 41–43.
2. Глузман О. Майбутній фахівець має бути здоровим / О. Глузман, В. Щеколодкін // Вища освіта України. – 2004. – № 3. – С. 80–86.
3. Давиденко Д. Физическая культура и культура здоровья студентов / Д. Давиденко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 2. – С. 65–69.
4. Завальнюк О. Формування ціннісної моделі здоров’я у студентів – майбутніх педагогів / О. Завальнюк // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / редкол. : Г. Філіпчук, І. Руснак, В. Филипчук [та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 327 : Педагогіка та психологія. – С. 59–64.
5. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu.
6. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1724-17.
7. Козігон В. Формування культури здоров’я вчителя / В. Козігон // Директор школи. Шкільний світ. – 2012. – № 21. – С. 37–50.
8. Концепція Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір» на 2012-2020 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1095.9378.0.
9. Міхеєнко О. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / О. Міхеєнко; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2016. – 491 с.
10. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://guonkh.gov.ua/reforma_osviti/1517.html.
11. Сагуйченко В. Здоров’я сучасного вчителя як соціально-філософська категорія / В. Сагуйченко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. праць ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 290-річчю з дня народження Г.С. Сковороди, 7 квітня 2012 р. / редкол. : І. Волкова, М. Гончаренко, О. Іонова [та ін.]. – Х. : [ХНПУ ім. Г. Сковороди], 2012. – С. 288–290.
12. Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту» (редакція від 20.11.2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1148/2004.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
94-98
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ