ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

  • А.В. Семків
Ключові слова: педагогічна освіта, виховання, дослідницька діяльність, навчально-дослідницька діяльність.

Анотація

У статті піднімається одна з важливих проблем теорії й практики педагогічної освіти – дослідницька діяльність студентів у системі вищої школи, а також розкривається вплив дослідницької діяльності на розвиток студента як особистості та фахівця.

Посилання

1. Борисов В.В. Формування готовності вчителя до дослідницької педагогічної діяльності в умовах поетапної підготовки студентів педагогічного вузу : автореф.
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / В.В. Борисов ; Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – К., 1997.– 22 с.
2. Буряк В.К., Кондрашова Л.В. Навчальна науково-дослідницька робота студентів // Радянська школа. – 1990. – № 11. – С. 87–91.
3. Вітвицька С.С. Теоретичні засади підготовки магістрів в умовах ступеневої педагогічної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.
4. Загвязинский В.И. Учитель как исследователь / В.И. Загвязинский. – М.: Знание, 1980. – 96 с.
5. Карнаухова И.Б. Поисково-исследовательская деятельность как средство развития творческой самостоятельности студентов в процессе профессиональной
подготовки: дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / И.Б. Карнаухова. – М., 2000 – 158 с.
6. Кловак Г.Т. Дослідницька діяльність як важлива складова роботи вчителя сучасної школи // Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 12 / Гол. ред. П.Ю. Саюх. – Житомир: ЖДПУ імені Івана Франка, 2003. – С. 253–256.
7. Князян М.О. Самостійно–дослідницька діяльність майбутніх учителів іноземних мов: теорія і практика : [монографія]. – Ізмаїл: Сміл, 2006. – 242 с.
8. Львова Ю. Л. Творческая лаборатория учителя: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1992. – 224 с.
9. Макагон К.В. Діагностика готовності педагогів до пошукової діяльності // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць. Випуск 5 / Ред. кол.: Л.І. Даниленко та ін. – К.: Логос, 2001. – С. 66–74.
10. Недодатко Н.Г. Формування навчально-дослідницьких умінь старшокласників : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Н.Г. Недодатко ; Криворізький державний педагогічний університет. – Кривий Ріг, 2000. – 212 с.
11. П’ятницька-Позднякова І.С. Організація навчально-дослідницької діяльності студентів у вищій школі // Педагогічні науки. – Вип. 11. – 2003. – С. 96–101.
12. Сисоєва С.О. Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня: автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / С.О. Сисоєва; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 1997. – 35 с.
13. Сластьонін В.О. Формування особистості вчителя в процесі професійної підготовки // Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія / Укл. Н.В. Гузій. – К.: ІЗМН, 2000. – С. 103–107.
14. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором // Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5 т.– К.: Радянська школа, 1977. – Т.4. – С. 393–628.
15. Уйсімбаєва Н.В. Науково-дослідницька діяльність майбутнього фахівця // Наукові записки. – 2010. – № 88. – С. 243–246.
16. Хомич Л.О. До питання організації педагогічного процесу в педагогічному вузі // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1997. – № 3. – Ч. II. – С. 43–48.
17. Яновський А.О. Зміст пошуково–дослідної діяльності. Зб. наук. праць: Наукові записки. – Вип. 83. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровогр
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
108-113
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ