ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • О.А. Стасенко
Ключові слова: педагогічна майстерність, майбутні учителі фізичної культури, навчально-виховний процес, професійна підготовка, аксіологія

Анотація

У статті розглянуто проблему формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури у процесі професійної підготовки. Розкрито зміст поняття «педагогічна майстерність» різно- го трактування. Проаналізовано відмінні характеристики педагогічної майстерності вчителя фізичної культури з урахуванням вимог сьогодення. Визначено й обґрунтовано процес формування педагогічної майстерності вчителя фізичної культури на засадах аксіології.

Посилання

1. Балахничева Г.В. Професійна майстерність учителя фізичного виховання : [навч. посіб.] / Г.В. Балахничева, Л.В. Заремба, А.В. Цьось. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 64 с.
2. Іваній І.В. Фізична культура особистості фахівця фізичного виховання та спорту : [навч.-метод. посібник] / І.В. Іваній. – Суми : Університетська книга, 2015. – 128 с.
3. Концепція профільного навчання в старшій школі // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2003. – № 24. – С. 3–15.
4. Наумчук В.І. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в процесі самостійної роботи зі спортивних ігор / В.І. Наумчук. – Тернопіль : Астон, 2010. – 160 с.
5. Однолеток Т.В. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури як педагогічна проблема / Т.В. Однолеток, М.О. Лянной // Педагогіка, психологія
та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту –Харків : ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2009. – № 9. – С. 107–109.
6. Пільова С.Г. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організаційної діяльності / С.Г. Пільова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. − № 2 (22). – С. 31–36.
7. Педагогічна майстерність учителя фізичної культури : [навч. посіб.] / Випасняк І.П. [та ін.]. / За заг. ред. Г.В. Презлятої. – Івано-Франківськ : Підприємство
«ЦСТПРІ «ІНІН» ВОІ «СОІУ», 2011. – 314 с.
8. Педагогічна майстерність вчителя : [навч. посіб.] / За ред. проф. В.М. Гриньової, С.Т. Золотухіної. – [2-е вид.]. – Харків : «ОВС», 2008. – 224 с.
9. Сластенин В.А. Педагогика : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / В.А. Слестенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Слестенина. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.
10. Сущенко Л.П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту у вищих навчальних закладах : автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л.П. Сущенко ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ, 2003. –46 с.
11. Сисоєва С.О. Психологія та педагогіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. непед. проф. трад. та дист. форм навч. / С.О. Сисоєва, Т.Б. Поясок. – [Вид. 2-ге, доп., випр.]. Кременчук : ПП Щербатих., 2008. – 532 с.
12. Тимошенко О.В. Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О.В. Тимошенко ; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 35 с.
13. Ягупов В.В. Педагогіка : [навч. посіб.] / В.В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.
14. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів : [навч. посіб. : в 2 ч.] / Б.М. Шиян, І.О. Омельяненко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – Ч. 2. – 304 с.
15. Язловецька О.В. Педагогіка фізичного виховання : [навч. посіб.] / О.В. Язловецька. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив систем», 2015. – 260 с.
16. Язловецький В.С. Новітні технології у фізичному вихованні та спорті : [навч. посіб.] / В.С. Язловецький, О.В. Маркова, О.В. Язловецька. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив-Систем», 2014. – 204 с.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
113-117
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ