ПРИКЛАДНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ

  • Ю.О. Почкун
  • О.В. Колишкін
Ключові слова: аутизм, розлади аутичного спектру, аутичні діти, прикладний аналіз поведінки

Анотація

У статті проаналізовано наукові дослідження з проблеми корекції психофізичного розвитку дітей з аутичними розладами та описано специфіку застосування прикладного аналізу поведінки у роботі з аутичними дітьми. Доведено, що для розвитку аутичної дитини освіта є надзвичайно важливим фактором реалізації її особистісного потенціалу, засобом виправлення аутичних порушень, одним із шляхів інтеграції в соціум

Посилання

1. Дегтяренко Т. Модель організації міжвідомчої допомоги аутичним дітям: від теорії до практики / Т. Дегтяренко, М.. Гужва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / ред. кол.: А. Сбруєва, М. Лазарев, О. Огієнко та ін. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – № 1 (45), 2015. – С. 52–65.
2. Колупаєва А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : наук.-метод. посіб. / А. Колупаєва, Л. Савчук ; МОН України, Ін-т спец. педагогіки. – К. : АТОПОЛ. – 2011. – 274 с.
3. Островська К. Аутизм: проблеми психологічної допомоги [навчальний посібник] / К. Островська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 110 с.
4. Почкун Ю. Вивчення досвіду застосування новітніх корекційних технологій у роботі з аутичними дітьми / Ю. Почкун // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Вип. 32. Ч. 2. : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – С. 78–83.
5. Скрипник Т. Феноменологія аутизму : [монографія] / Т. Скрипник. – К. : Фенікс, 2010. – 320 с.
6. Тарасун В. Концепція розвитку, навчання і соціалізації дітей з аутизмом : навч. посіб. для вищ. навч. заклад. / В. Тарасун, Г. Хворова; за наук. ред. Тарасун В. – К. : Наук,
світ, 2004. – 100 с. – Бібліогр. : С. 92–96.
7. Хворова Г. Індивідуальний супровід розвитку аутичної дитини – нова технологія педагогічної корекції аутизму / Г. Хворова // Дефектологія. – 2005. – № 3. – С. 2–4.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
138-142
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ