УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА П.СКОРОПАДСЬКОГО У СУЧАСНИХ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ

  • С.С. Баханова

Анотація

У статті за допомогою аналізу історичного матеріалу, що міститься у сучасних шкільних підручниках з історії України, виявлені основні тенденції в оцінках істориками Української держави П.Скоропадського як моделі української державності ХХ століття.

Посилання

1. Базилевич К.В., Бахрушин С.В., Панкратова А.М., Фохт А.В. История СССР. Учебник для 10 класса средней школы / Под. ред. А.М.Панкратовой. – Ч.3. – М.: Гос. уч. пед. изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940. – 368 с.
2. Базилевич К.В., Бахрушин С.В., Панкратова А.М., Фохт А.В. История СССР. Учебник для 10 класса средней школы / Под. ред. А.М.Панкратовой. – Ч.3. – М.: Гос. уч. пед. изд-во Наркомпроса РСФСР, 1963. – 336 с.
3. Гупан Н.М., Пометун О.І. Новітня історія України: 1914 – 1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 340 с.
4. Дорошенко Д. Історія України: З малюнками: Для школи й родини / Передм. та комент. В.А.Смолія і В.М.Рички. – К.: Освіта, 1993. – 238 с.
5. Дядиченко В., Лось Ф., Спицький В. Історія Української РСР: Підручник для 7-8 класів восьмирічної школи / За ред. проф. Ф.Лося. – К.: Державне учбово-педагогічне вид-во “Радянська школа”, 1962. – 184 с.
6. Історія України: Короткий курс / Під. загальною редакцією С.М.Бєлоусова. – К., 1941. – 412 с.
7. Історія України: Навчальний посібник для 10 класу серед. загальноосвіт. шк. / Автори: В.М. Даниленко, С.Г. Гузенковв, М.М. Колодяжний. – Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – 224 с.
8. Коваль М.В., Кульчицький С.В., Курносов Ю.О., Сарбей В.Г. Історія України: Пробний навчальний посібник для 10-11 класів середньої школи / За ред. акад. АН УРСР Ю.Ю.Кондуфора – К.: Радянська школа, 1991. – 336 с.
9. Коваль М.В., Кульчицький С.В., Курносов Ю.О. Історія України. Матеріали до підручн. для 10-11 кл. середн. шк. – К.: “Райдуга”, 1992. – 512 с.
10. Коляда І.А. та ін. (за заг. ред. члена-кореспондента НАН України д-ра іст. наук, проф. Реєнта О.П.) Історія України (1914 – 1939 рр.). 10 клас: Пробн. навчальн. посібник. – 4-е видання, доповнене і перероблене. – Х.: Скорпіон, 2001. – 112 с.
11. Кульчицький С.В., Шаповал Ю.І. Новітня історія України (1914 – 1939): Підруч. для 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 304 с.
12. Лось Ф., Спицький В. Історія Української РСР. Посібник для 9-10 класів середньої школи. – Видання сьоме, перероблене / За ред. проф. Ф.Є.Лося. – К.: Вид-во “Радянська школа”, 1974. – 192 с.
13. Лось Ф.Е., Спицкий В.Е. История Украинской ССР: Пособие для 9-10 классов / Издание десятое, переработанное. – К.: Радянська школа, 1979. – 190 с.
14. Мироненко О.М. Українська держава // Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П.Горбатенко / За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – С.674-675.
15. Могилянський М. Трагедія України (з пережитого в Києві в 1918 р.) // 1918 год на Украине / Составление, научная редакция, предисловие и комментарии д.и.н. С.В.Волкова. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. – 414 с.
16. Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2-х т. Т.2. Від серед ХVІІ ст. до 1920 року. – К.: Либідь, 1992. – 608 с.
17. Сарбей В.Г., Спицкий В.Е. История Украинской ССР: Пробный учебник для 9 и 10 классов / Под ред. доктора ист.наук, проф. В.Г.Сарбея / Пер.с укр. А.В. Ковальчук. – К.: Радянська школа, 1987. – 184 с.
18. Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918-1920 рр.) – К.: Пошуково-видавниче агентство “Книга пам’яті України”, Видавничий центр “Просвіта”, 1999. – 508 с.
19. Темиров Ю.Т., Темирова Н.Р., Тодоров И.Я. История (1914 – 1945 гг.). Интегрированный курс: Учебное пособие для 10 класса общеобразовательной школы. – Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 1998. – 488 с.
20. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша. (1917 – 1945 рр.).: [Підручник для 10-го класу середньої школи] – К.: Генеза, 1994. – 344 с.
21. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша. 1917 – 1945. 10 клас: Підручник для серед. загальноосвіт. шк. Вид.2-е, виправлене та доповнене. – К.: Генеза, 1998. – 384 с.
22. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша. 1914 – 1939. Підруч. для 10-го кл. серед. загальноосвіт. навч. закл. – Вид.3-тє, виправл. та допов. – К.: Генеза, 2002. – 352 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
104-112
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ