МЕТОДИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

  • І.П. Бондарук

Анотація

У статті визначено методичні умови ефективного розвитку критичного мислення
учнів у процесі навчання історії в сучасній українській школі.

Посилання

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти //Історія в школах України. – 2004. – №2. – С.3.
2. Концепція розвитку загальної середньої освіти //Освіта України. – 2000. – №31. – С.8.
3. Національна доктрина розвитку освіти //Дошкільне виховання. – 2002. – №7. – С.4.
4. Баханов К.А. Cучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти: Монографія. – Донецьк: ТОВ “Юго – Восток, Лтд”, 2005. – С.3.
5. Всесвітня історія. Нові часи. Част.др. (Кін. XVІІІ – поч. XX ст.). Підр. для 9 кл. /С.В.Білоножко, І.М. Бірюльов, О.Р. Давлєтов, В.Г. Космина, Л.О.Нестеренко, Ф.Г. Турченко. – К.: Генеза, 2000. – С.166-207.
6. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Всесвітня історія. Конспекти уроків. 9 клас: Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 304 с.
7. Десятов Д.Л. Практичні аспекти застосування методів критичного мислення на уроці історії //Історія в школах України. – 2007. – №9. – С. 5-11.
8. Методика навчання історії в школі / О.І.Пометун, Г.О. Фрейман. – К.: Генеза, 2006. – С.132.
9. Там само. – С.138.
10. Метью Ліпман. Чим може бути критичне мислення //Вісник програм шкільних обмінів. – 2006. – №27. – С.17-18.
11. Ми – громадяни: Навчальний посібник з курсу громадянської освіти для 9 (10) класу / За ред. док. пед. наук проф.О. Пометун. – К.: АПН, 2002. –238 с.
12. Новітня історія України: 11 кл./Н.М. Гупан, О.І.Пометун,Г.О. Фрейман. – К.: Видавництво А.С.К., 2007. – 384 с.
13. Пометун О.І., Ремех Т.О. Мої і твої права: Навч. посіб.: 10-11 кл. – Біла Церква: ПП Надтока О.Ф., 2006. – 192 с.
14. Практичне право: Навч. посіб.: 8 кл./ О.І.Пометун, Т.О.Ремех, І.М.Гейко; за ред. О.І.Пометун.– 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: А.С.К., 2002. – 208 с.
15. Терно С. Критичне мислення: чергова мода чи нагальна проблема //Історія в школах України. – 2007. – №4. – С.13-15.
16. Технології розвитку критичного мислення учнів /А.Кроуфорд, В.Саул, С.Метью, Д.Макінстер. – К.: Вид-во “Плеяди”, 2006. – С.8.
17. Там само. – С.9.
18. Там само. – С.11.
19. Тягло О. Післямова до статей Метью Ліпмана і Марка Вайнстейна //Вісник програм шкільних обмінів. – 2006. – №27. – С.26.
20. Там само. – С.26-27.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
113-118
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ