ЖІНОЧИЙ РУХ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ ПІВНІЧНОГО СХОДУ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

  • О.М. Клочко
Ключові слова: Північний Схід України, жіноча освіта, жіночі громадські об’єднання, просвітницька діяльність жінок

Анотація

Стаття присвячена питанню впливу українського жіночого руху другої половини ХІХ – початку ХХ століття на розвиток жіночої освіті в північно-східному регіоні України. На прикладі Харківської та Чернігівської губерній доведено, що під впливом жіночих організацій та їх окремих представниць в означений період відбулось поширення загальної освіти серед жінок, що мало декілька форм: засну- вання благодійних жіночих організацій із метою допомоги жінкам у питаннях отримання освіти; орга- нізація жіночих клубів, при яких створювалися бібліотеки, читальні, проводились літературні вечори; робота жінок у недільних школах та товариствах поширення грамоти. Важливим фактором розвитку жіночої освіти стала боротьба за можливість вступу жінок до університетів.

Посилання

1. Богачевська-Хом’як М. Білим по білому. Жінки в громадському житті України 1884–1939 / М. Богачевська-Хом’як. – К. : Либідь, 1995. – 424 с.
2. Добровольська В.А. Політика царського уряду в сфері національної освіти Півдня України у другій половині XIX – на початку XX століття / В.А. Добровольська // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту. – Запоріжжя. – 2007. – Вип. XXI. – С. 84–86.
3. Кобченко К.А. Слухачки Київських вищих жіночих курсів: груповий портрет / К.А. Кобченко // Етнічна історія народів Європи / КНУ імені Тараса Шевченка. Ін-т політичних та етнонаціональних досліджень НАН України. – 2001. – Вип. 12. – C. 49–54.
4. Коломієць Т.В. Харківське товариство поширення в народі грамотності (1869−1920 рр.) / Т.В. Коломієць. – Харків : Фірма «Консум», 1998. − 192 с.
5. Коляда Н.М. Гуманістична спрямованість діяльності недільних шкіл України другої половини ХІХ –початку ХХ ст. / Н.М. Коляда // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний часопис. – Переяслав-Хмельницький, 2003 – С. 159–164.
6. Коляда Н.М. Українські громадські об’єднання і недільні школи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Н.М. Коляда // Наукові записки. Історичні науки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова / Укладачі В.Й.Борисенко, К.О.Баханов, П.В.Дмитренко. – Вип. 46. – Київ–Бердянськ, 2002. – С. 52–57.
7. Луценко О.А. Феміністський рух у Сумах в 1917 році, як складова частина жіночого руху на Україні / О.А. Луценко // Матеріали II Сум. обл. наукової iсторико-краєзнавчої конференції (ч.1, Історія). – Суми, 1994. – С. 124–128.
8. Маланчук-Рибак О.З. Жіночий рух як ідеологія і практика суспільних змін / О.З. Маланчук // Основи теорії гендеру. – К. : «КІС», 2004. – С. 182–219.
9. Мельникова Т.А. Женское движение в России: традиции и инновации / Т.А. Мельник. – М. : Мысль, 2000. – 181 с.
10. Отчет Харьковского Общества взаимного вспоможения трудящихся женщин за 1906 г. – Х. : Тип и лит. Н. В. Петрова, 1907. – 36 с.
11. Отчет Харьковского Общества взаимного вспоможения трудящихся женщин с 1 июля 1913 по 1 июля 1914 год.– Х. : Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1915.– 96 с.
12. Отчёт о деятельности Харьковских высших женских курсов, учреждённых Обществом взаимопомощи трудящихся женщин за 1914 год. – Х. : Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1915. – 76 с
13. Отчет о состоянии Нежинских историко-филологических курсов за первые два года их существования 1916–1917 гг. (1917–1918 гг.). – Оп. 1 – Спр. 2. – 11 арк.
14. Памятная книжка Киевского учебного округа на 1916–1917 гг. – К. : Тип. Т-ва Кушнерев и К, 1917. – 815 с.
15. Рижкова М. Статус жінки у суспільстві та жіноча освіта у ХІХ столітті / М. Рижкова // Studia methodologica. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 26. – С. 27–31.
16. Смоляр Л.О. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України другої половини XIX – поч. XX ст.: сторінки історії: монографія / Л.О. Смоляр. – Одеса : Астропринт, 1998. – 408 с.
17. Сухенко Т.В. Роль громадськості та приватних осіб у створенні в Україні середніх жіночих закладів (ХІХ – поч. ХХ ст.) / Т.В. Сухенко // Початкова школа. –1997. – № 8. – С. 56–59.
18. Устав Харьковского Общества взаимного вспоможения трудящихся женщин. – Х. : Тип. Г. Б. Молчадского, 1905. – 8 с.
19. Фомська С. Становлення та діяльність Чернігівської просвіти / С. Фомська // Сіверянський літопис. – 2010. – № 2–3. – С. 185–193.
20. Хасбулатова О.А. Опыт и традиции женского движения в России (1860–1917) / О.А. Хасбулатова. – Иваново, 1994. – 135 с.
21. Шушара Т.В. Передумови становлення жіночої освіти в Таврійській губернії / Т.В. Шушара // Альманах КГУ : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу й студентів. Серія: Педагогіка. – Ялта, 2005. – Вип. 7. – С. 52–55.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
17-21
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ