ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ПОЛЬЩІ

  • О.І. Пастушок
Ключові слова: андрагог, навчання, освіта дорослиx, особливості освіти дорослих, становлення освіти дорослих

Анотація

У статті проаналізовано історичні етапи становлення польської освіти дорослих, визначено роль освіти дорослих у контексті сучасних соціально-економічних трансформацій, зокрема щодо уможливлення адаптації особистості у швидко змінюваному соціумі. Розкрито особливості становлення освіти дорослих у Польщі як важливого чинника соціально-економічного розвитку країни.

Посилання

1. Вершловский С.Г. От педагогики к андрагогике / С.Г. Вершловский // Университетский вестник. – СПб., 2002. – Вып.1. – С. 33–36.
2. Лук’янова Л. Підготовка організаторів навчання дорослих в Польщі / Л. Лук’янова // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. праць. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – Випуск 5. – С. 19–28.
3. Подобед В.И., Горшкова В.В. Ведущие тенденции развития образования взрослых в России и странах СНГ / В.И. Подобед, В.В. Горшкова // Человек и образование. – 2007. – № 6. – С. 8–12.
4. Aleksander T. Ewolucja systemu pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej // W : Edukacja dorosłych w erze globalizmu : materiały IV Zjazdu PTP sekcja II / pod red. E. Anny Wesołowskiej. – Płock, 2002. – S. 351–362.
5. Banach Cz. Funkcje i zadania nauczyciela oświaty dorosłych wobec polskich wyzwań cywilizacyjnych // W : Edukacja Dorosłych. – 1995, 2. – S. 56.
6. M. Bybluk, 2004, Kształcenie pedagogiczne w Rosji, [w:] E.A. Wesołowska (red.), Człowiek i edukacja, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock
7. Kaczor S. Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie przemian /Stanisław Kaczor. – Radom : Wydaw. i Zakład Poligrafii. Miedzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majatku Trwałego,1993. – 181 s.
8. Kargul J. Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych : przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej / Józef Kargul. – Wyd. 2 zm. i rozsz. Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej EdukacjiTowarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2005. – 153 s.
9. Kopciewicz L. Gender (rodzaj) i druga szansa – feministyczne kontrowersje wokół edukacji dorosłych / Lucyna Kopciewicz // W : Edukacja Dorosłych. – 2004, nr ½. – S. 35–53.
10. Malewski M., Kształcenie w szkole wyższej: między rygoryzmem standardów dyscyplinowych a populizmem edukacyjnego rynku / M. Malewski // Kultura i Edukacja. – 1997, ¾. – S. 71–76.
11. Marczuk M. Pracownicy i działacze oświaty dorosłych / M. Marczuk // Wujek T. (red.), Wprowadzenie do andragogiki. – Warszawa, 1996. – S. 319.
12. Migała P., 2009, Edukacja dorosłych – powszechną i wielowymiarową formą aktywności człowieka: http://www.almamer.pl/aa%20materialy%20dydaktyczne / TiR_Socjologia_czasu_wolnego_Migala.pdf (dostęp 18.12.2014).
13. Milerski B., Śliwerski B. 2000, Pedagogika. Leksykon, Warszawa, PWN.
14. Muszyński H., 1991, Cele Oświaty dorosłych i metodologiczne problemy ich stanowienia, s. 27.
15. Меморандум комиссии Европейского Совета «Обучение в течение всей жизни». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу 15.08.2010 :http://is.beneficium.ru/docs/20001030>. – Загол. з екрану. – Мова рос.] PachocińskiR., 1998, Andragogikaww ymiarzemiędzynarodowym. Podręcznik dla studentów pedagogiki, Warszawa.
16. Wesołowska E.A. Stan badań oświaty dorosłych w Polsce // W: Greger N. F. B., Półturzycki J., Wesołowska E. A. (red.), Szkoły wyższe a edukacja dorosłych, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 5. – Toruń – Warszawa, 1995. – S. 235.
17. Wereszczyński K. Potrzeby akademickiego kształcenia specjalistów z zakresu edukacji dorosłych // W : Wesołowska E. A. (red.), Człowiek i edukacja. Studia ofiarowane Profesorowi Józefowi Półturzyckiemu. – Płock, 2004. – S. 649–655.
18. Solarczyk H. Podstawowe aspekty rozwoju edukacji ustawicznej w Niemczech / Hanna Solarczyk // W: Edukacja dorosłych : teoria i praktyka w dobie przemian / pod red. Jana Sarana. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, 2000. – S. 377–389.
19. Wiatrowski Z., 2000, Podstawy pedagogiki pracy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz.
20. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wup.kielce.pl.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
40-45
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ