ЦІННІСНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  • Цянь Чжоу
Ключові слова: цінності, духовні цінності, духовна культура, духовно-практична діяльність, музичне мистецтво, музично-естетична діяльність, студентська молодь

Анотація

У статті окреслено базові підходи науковців до взаємозв’язку феноменів «духовні цінності» та «духовна культура». Цінність є формою прояву, умовою і результатом стосунків духовного характеру між людиною і суспільством. Констатовано, що виразниками, а також трансляторами духовних цінностей можуть виступати й різні «витвори людського духу» (здобутки науки, моралі, культури, мистецтва). Наголошено, що одним із дієвих чинників і водночас засобом формування духовної культури молоді виступає її систематичне спілкування з музичним мистецтвом.

Посилання

1. Бірюкова Л.А. Вокальне мистецтво як засіб розвитку духовної культури вчителя музики / Л.А. Бірюкова // Актуальні питання мистецької освіти та виховання. – 2014. – Вип. 1-2. – С. 193–203.
2. Бондаревич І.М. Духовна цілісність особистості: дійсність і перспектива / І.М. Бондаревич ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 162 c.
3. Васянович Г.П. Духовна культура й антикультура: можливості ІКТ у вихованні студентської молоді / Г.П. Васянович // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2014. – Вип. 37. – С. 76–80.
4. Боришевський М.Й. Виховання духовності особистості / М.Й. Боришевський, Л.І. Пилипенко, О.І. Пенькова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 104 c.
5. Горіна О.Т. Теоретичні аспекти формування духовної культури студентської молоді / О.Т. Горіна // Теорія та методика управління освітою. – 2009. – Вип. 2. – С. 34–37. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://tme.umo.edu.ua/.
6. Гракова В.В. Генезис проблемы формирования духовной культуры личности / В.В. Гракова, Н.В. Михалкович // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. – Сер. 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2008. – № 3. – С. 102–107. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.elib.grsu.by/doc/16564.
7. Груць Г.М. Основи формування духовної культури студентської молоді / Г.М. Груць // Науковий вісник Кременецького обласного гум.-пед. ін-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. : Педагогіка. – 2013. – Вип. 1. – С. 122–131.
8. Долженко В.О. Виховання духовних цінностей у студентської молоді в полікультурному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / В.О. Долженко ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганськ, 2006. – 20 с.
9. Долматова М.П. Формування естетичних ціннісних орієнтацій особистості як суттєвого елемента її духовної культури / М.П. Долматова, В.І. Ярешко // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – № 1. – С. 1–10. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_35.
10. Мартиненко О.В. Аналіз наукових підходів щодо визначення поняття «духовна культура» /О.В. Мартиненко// Український соціум. – 2006. –№ 1. – С. 73–78.
11. Монке О.С. Виховання духовної культури дітей дошкільного віку в сім’ї / О.С. Монке// Наука і освіта. – 2013. – № 1-2. – С. 185–189.
12. Новожилов Б.В. Духовна культура як чинник формування іміджу політичного лідера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.03 «Політична культура та ідеологія» / Б.В. Новожилов ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2010. – 20 с.
13. Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу / за ред. Е.О. Помиткіна, З.Л. Становських. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 174 с.
14. Романенко Н.М. Воспитание духовной культуры старших школьников : автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Н.М. Романенко ; ГНИИ семьи и воспитания. – М., 2003. – 40 с.
15. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий : В 2-х томах / Г.К. Селевко. – М. : Народное образование, 2005. – Т. 2. – 600 с.
16. Соціолого-педагогічний словник / за ред. В.В. Радула. – К. : ЕксОб, 2004. – 304 с.
17. Уледов А.К. Духовная жизнь общества: Методологические проблемы исследования / А.К. Уледов. – М. : Мысль, 1980. – 271 с.
18. 博永聚,任怀国,儒家政治理论及其现代价 值。中华书局. – 2011. – 508 p. / Юн-Бo, Рен Хуайхо. Конфуціанська політична теорія і її сучасне значення. – Чжунхуа, 2011. – 508 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
72-76
Розділ
СЕКЦІЯ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ