НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ФІЗИЧНОГО, МОРАЛЬНОГО Й ЕСТЕТИЧНОГО У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • А.І. Чаговець
Ключові слова: виховання, наукові підходи, цінності, сучасні підходи до виховання, фізичні, моральні, естетичні та морально-духовні цінності

Анотація

У статті викладено та проаналізовано основні підходи до проблеми взаємодії фізичного, морального й естетичного у вихованні дітей дошкільного віку, як-то цивілізаційно-антропологічний, аксіологічний, герменевтичний, гендерний, діяльнісний, культурологічний, суб’єктно-середовищний, системний,
соціальний. Обґрунтовано, що єдність фізичного, морального й естетичного виховання за зазначеними вище підходами ґрунтується на красі фізичної і духовної гармонії зовнішньої (тілесної) та внутрішньої (духовної). Отже, тіло є єдиною формою прояву духу в навколишніх умовах.

Посилання

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку. – К. : Світич ; М-во освіти і науки України, 2008. – 430 с.
2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / [гол. ред. Н.О. Андрусич]. – К. : Дошкільне виховання, 1999. – 68 с.
3. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Безпалько. – К. : Центр учб. літ-ри, 2009. –
208 с.
4. Грязнов І.О. Обґрунтування компонентів системи морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників / І.О. Грязнов // Збірник наукових праць. –
Кривий Ріг : КДПУ, 2004. – Вип. 8. – С. 257–262.
5. Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді : додаток до Наказу Міністерства освіти і науки України № 641 від 16.06.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://don.kievcity. gov.ua/files/2015/6/17/contsepciya.pdf.
6. Крилова Н.Б. Культурологія освіти / Н.Б. Крилова. – М. : Просвещение, 2000. – 154 с. 7. Кушнір В.А. Ідеї постмодернізму в педагогічному процесі / В.А. Кушнір // Шлях освіти. – 2001. – № 1. – С. 7–10.
8. Леонтьев А.Н. Избранные педагогические произведения / А.Н. Леонтьев : в 2 т. – Т. 1. – М. : Педагогика, 1983. – 392 с.
9. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников / Б.Т. Лихачев. – М., 1985. – 176 с.
10. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти : [навч. посіб.] / B.C. Лутай. – К. : Магістр-S, 1996. – 256 с.
11. Максакова В.І. Педагогічна антропологія / В.І. Максакова. – М., 2001. – 276 с.
12. Національна концепція гендерних перетворень в Україні / під ред. Т. Мельник ; Міністерство сім’ї, молоді та спорту. – К. : 2005. – 78 с.
13. Піроженко Т. Життєдіяльність дитини як цікава та змістовна подія / Т. Піроженко // Дошкільне виховання. – 2006. – № 9. – С. 6–9.
14. Роджерс К. Свобода вчитися / К. Роджерс, Дж. Фрейберг. – М., 2002. – С. 13−39.
15. Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологи / С.Л. Рубинштейн. – М. : Изд-во АН СССР, 1959. – 354 с.
16. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології : [навч.-метод. посіб.] / Г.І. Сорока. – Харків, 2002. – 128 с.
17. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология : [учеб. для студ. сред. пед. учеб. завед.] / Н.Ф. Талызина. – 2-е изд., стереотип. – М. : Академия, 1998. – 288 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
35-40
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ