РЕФЛЕКСІЯ У СТРУКТУРІ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ

  • О.В. Акімова
Ключові слова: психологія творчості, професійна рефлексія, професійна компетентність, професійна самосвідомість

Анотація

У статті зауважується, що найбільш вірогідною галуззю виникнення інтелектуальних емоцій є творча розумова діяльність, а не рутинні форми діяльності; в творчих процесах, порівняно з відносно рутинними, переважає емоційний компонент. У статті визначаються також типи і види рефлексії, притаманні творчому мисленню. Акцентовано увагу на тому, що рефлексія досліджується в чотирьох головних аспектах: кооперативному, комунікативному, особистісному та інтелектуальному.
Проаналізовано різні уявлення про психологічний механізм процесу рефлексії, котрий став основною для визначення основних психологічних моделей рефлексії. Рефлексія на етапі реалізації інноваційної педагогічної діяльності супроводжується двома процесами: вчитель ніби заново повертається на етап прогнозування і там простежує окремі складові концепції; другий процес пов’язаний з рефлексією на власну діяльність, тобто з процесом цільової реалізації, відбувається аналіз можливостей вчителя та зовнішніх умов. Рефлексія на діяльність в аспекті наслідків застосування педагогічних нововведень передбачає проведення аналізу зміни умов діяльності. Учитель-новатор при цьому повинен володіти здібностями: розділяти власні та чужі оцінки наслідків впровадження інновації, передбачати далекі наслідки.
Рефлексія трактується як компонент творчого мислення, котра багато в чому забезпечує розвиток творчого потенціалу особистості в різних інтелектуальних системах групового, діалогічного та індивідуального рішення пізнавальних проблем 

Посилання

1. Эмоции и мышление / [И. Васильев, В. Поплужный, О. Тихомиров]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 192 с.
2. Выготский Л. Мышление и речь / Л. Выготский. – М. ; Л., 1934. – 65 с.
3. Леонтьев А. Лекции по общей психологии / А. Леонтьев. – М. : Смысл ; КДУ, 2005. – 511 с.
4. Леонтьев А. Деятельность, сознание, личность / А. Леонтьев. – М., 1975.
5. Рубинштейн С. Основы общей психологии / С. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2002. – 720 с. – (Серия «Мастера психологии»).
6. Рубинштейн С. Проблемы общей психологии / С. Рубинштейн. – М., 1973. – 270 с.
7. Титченер Э.Б. Очерки психологии / Э.Б. Титченер. – СПб., 1898. – 275 с.
8. Тихомиров О. Психология мышления : [учебное пособие] / О. Тихомиров. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1984. – 272с.
9. Исследование проблем психологии творчества : сб. ст. / под ред. Я. Пономарева. – М. : Наука, 1983. – 336 с.
10. Матюшкин А. Мышление, обучение, творчество / А. Матюшкин. – М. : Издательство Московского психолого-социального института ; Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – 720 с. – (Серия «Психологи Отечества»).
11. Семенов И. Рефлексия в организации творческого мышления и саморазвития личности / И. Семенов, С. Степанов // Вопросы психологии. – 1983. – № 2. – С. 35–42.
12. Сластенин В. Педагогика: Инновационная деятельность / В. Сластенин, Л. Подымова. – М. : Магистр, 1997. – 224 с.
13. Степанов С. Рефлексивная практика творческого развития человека и организаций / С. Степанов. – М. : Наука, 2000. – 174 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
77-81
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ