ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

  • Ю.М. Багно
  • О.М. Сергійчук
Ключові слова: професійний розвиток педагога, інклюзивне навчання, діти з особливими освітніми потребами, особистісно орієнтований підхід, компетентнісний підхід, індивідуалізація навчання, диференціація навчання

Анотація

У статті розглядаються деякі аспекти професійного розвитку вчителя в умовах упровадження інклюзивної освіти та інклюзивного навчання. Зокрема, визначено особливості організації навчально-виховного процесу на засадах особистісно орієнтованого й компетентнісного підходів. Особистісно орієнтований підхід передбачає індивідуалізацію та диференціацію навчання. Компетентнісний підхід визначає результативно-цільову спрямованість освіти та ґрунтується на особистості учня.

Посилання

1. Зазыкин В. Акмеологические проблемы профессионализма / В. Зазыкин, А. Чернышев. – М., 1993. – 148 с.
2. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-п.
3. Кононко О. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника : автореф. дис. … докт. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О. Кононко. – К., 2001. – 36 с.
4. Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання : Наказ Міністерства освіти і науки України від 1 жовтня 2010 року № 912 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189/.
5. Кузь В. Школа В. Сухомлинського – школа самореалізації особистості / В. Кузь // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Педагогіка». – 2002. – № 5. – С. 5–10.
6. Логачевська С. Педагогічна творчість сільського вчителя / С. Логачевська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/8/visnuk_11.pdf.
7. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
8. Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання : Лист Міністерства освіти і науки України від 18 травня 2012 року № 1/9-384 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-zosoblivimi-potrebami/normativno-pravova-baza.html.
9. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти дітей з особливими освітніми потребами : Постанова Кабінету Міністрів України від 21серпня 2013 року № 607 [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/normativno-pravova-baza.html.
10. Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/normativnopravova-baza.html.
11. Психологія і педагогіка життєтворчості : [навч.- метод. посібник] / за ред. Л. Сохань, І. Єрмакова, В. Тихоновича. – К., 1996. – 792 с.
12. Пуховська Л. Теоретичні засади професійного розвитку педагогів: рух до концептуальної карти / Л. Пуховська // Порівняльна професійна педагогіка: науковий журнал. – 2011. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://khnu.km.ua/root/res/2-7001-31.pdf.
13. Сисоєва С. Особистісно орієнтовані технології: сутність, специфіка, вимоги до проектування / С. Сисоєва // Професійна освіта: педагогіка і психологія. – 2003. – Ч. 1. – С. 159–160.
14. Сухомлинський В. Вибрані твори : в 5 т. / В. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1976–1978. – Т. 3 : Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина. – 1977. – 582 с.
15. Якиманская И. Личностно-ориентированное обучение в современной школе / И. Якиманская. – М. : Сентябрь, 1996. – 96 с.
16. Ящук І. Формування життєво компетентної особистості : [наук.-метод. посібник] / І. Ящук. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького гуманіт.-пед. ін-ту, 1999. – 54 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
81-85
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ