НАУКОВИЙ ГУРТОК ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

  • О.В. Білостоцька
Ключові слова: майбутній учитель, науковий гурток, професійні якості

Анотація

У статті визначено особливості формування пізнавальних, морально-вольових та професійних яко- стей майбутніх учителів у роботі студентського наукового гуртка. Автором зазначено зміст, мету та завдання роботи наукових гуртків, обґрунтовано організаційні принципи результативної діяльності гуртка. У дослідженні проаналізовано основні та нетрадиційні форми роботи наукового гуртка, вимоги до їх організації; наведено особливості мотивації участі студентів у дослідницькій роботі та рівні само- реалізації студентів у науковій діяльності.

Посилання

1. Артемова Л. Педагогіка і методика вищої школи : [навч.-метод. посіб.] /Л. Артемова. – К. : Кондор, 2012. – 272 с.
2. Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи : [метод. посібн.] / С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
3. Данилова И. Многоуровневая модель научно-исследовательской работы студентов как средство обеспечения качества работы в вузе : дисс. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / И.Ю. Данилова. – Рязань, 2010. – 174 с.
4. Ильин Е. Мотивация и мотивы / Е. Ильин. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.
5. Климова Т. Развитие научно-исследовательской культуры учителя : дисс. ... докт. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Т. Климова. – Оренбург, 2001. – 328 с.
6. Науково-дослідна робота в закладах освіти : [метод. посібник] / укл. Ю. Туранов, В. Уруський. – Тернопіль : АСТОН, 2001. – 140 с.
7. Фіцула М. Педагогіка вищої школи : [навч. посіб.] / М. Фіцула. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 232 с.
8. Шейко В. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : [підручник для вузів] / В. Шейко, Н. Кушнаренко. – К. : Знання, 2008. – 310 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
86-91
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ