ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПТИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

  • В.М. Кравченко
Ключові слова: викладач вищої школи, компетенція, компетентність, магістратура, педагогічна компетентність, професійна підготовка, формування

Анотація

У статті порушено проблему формування педагогічної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури. Висвітлено наукові підходи до тлумачення понять «компетенція», «компетентність», «педагогічна компетентність». Здійснено спробу визначити сутність педагогічної компетентності майбутнього викладача ВНЗ. Наведено методичні рекомендації щодо підвищення ефективності процесу формування педагогічної компетентності майбутніх викладачів вищої школи.

Посилання

1. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогіка. Учебное пособие для инженерно-педагогических институтов и индустриально-педагогических техникумов / В.С. Безрукова. –Екатеринбург : Деловая книга, 1996. – 344 с.
2. Бермус А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании / А.Г. Бергмус // Интернет-журнал «Эйдос». – 2005. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа к журн. : http://eidos.ru /journal/2005/0910-12.htm.
3. Боднар С. Термінологічний аналіз понять «компетенція» і «компетентність» у педагогіці: сутність та структура / С. Боднар // Освіта і управління. – 2007. – Т. 10. – № 2. – С. 93–99.
4. Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів / С. Бондар // Біологія і хімія в школі. – 2003. – № 2. – С. 8–9.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.
6. Зеер Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования / Э. Зеер, Э. Сыманюк // Высшее образование в России. – 2005. – № 4. – С. 23–30.
7. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия / И.А. Зимняя. – М. :
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 40 с.
8. Кенжебеков Б.Т. Сущность и структура профессиональной компетентности специалиста / Б.Т. Кенжебеков // Высшая школа Казахстана.– 2002.– №2.– С.171.
9. Коваленко Е.Э. Дидактические основы профессионально-методической подготовки преподавателей специальных дисциплін : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Е.Э. Коваленко. – Х., 1999. – 407 с.
10. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи (Бібліотека з освітньої політики) / [За заг. ред. О.В. Овчарук]. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.
11. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М. : Междунар. Гуманит. фонд «Знание», 1996. – 308 с.
12. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. – 5-е видання, доповнене і перероблене / Н.Є. Мойсеюк. – К., 2007. – 656 с.
13. Пастушенко Р. Проектирование общеобразовательных компетенций образовательной области «Человек и общество» для украинского куррикулума / Р. Пастушенко // Интернет-журнал «Эйдос». – 2007. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа к журн. : http://eidos.ru/journal/2007/0930-20.htm.
14. Родигіна І. Діяльнісний підхід до формування базових компетентностей учнів / І. Родигіна // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 1. – С. 34–36.
15. Родигіна І. Шляхи формування основних груп компетентностей учнів / І. Родигіна // Директор школи. Україна. – 2004. – № 8-10. – С. 148–153.
16. Сіданіч І. Професійна компетентність учителя та культура мислення учнів / І. Сіданіч [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osvita.ua/school/technol/1913.
17. Тараненко І. Розвиток життєвої компетентності та соціальної інтеграції: досвід європейських країн / І. Тараненко // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник / Ред. кол. Н. Софій (голова), І. Єрмаков (керівник авторського колективу і науковий редактор) та ін. – К. : Контекст, 2000. – 336 с.
18. Татур Ю.Г. Компетентностный подход в описании результатов и проектировании стандартов высшего профессионального образования. Авторская версия / Ю.Г. Татур. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://technical.bmstu.ru/istch/komp/tatur_II.psd.
19. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты / А.В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». – 2002. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа к журн. : http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm.
20. Шалин В.В. Толерантность: культурная норма и политическая необходимость / В.В. Шалин. – Ростов н/Д, 2000. – 356 с.
21. Шапар В. Психологічний тлумачний словник / В. Шапар. – Х. : Прапор, 2004. – 640 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
117-121
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ