МОДЕЛІ ТА ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЯК ОСНОВА БІЛІНГВАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • С.М. Ситняківська
Ключові слова: професійна підготовка, фахівці соціальної сфери, соціальне замовлення, характеристика професії, білінгвальна модель навчання

Анотація

У статті проаналізовані моделі та зміст професійної підготовки фахівців соціальної сфери, визначено параметри проектування сучасної моделі професійної підготовки таких фахівців. Було доведено взаємозв’язок між характеристиками професії, освітнім процесом, під час якого здійснюється професійна підготовка, та соціальним замовленням, яке диктують політичні, соціокультурні, економічні реалії суспільства. Ці три складові є базовими у визначенні змістового наповнення білінгвальної моделі професійної підготовки фахівців соціальної сфери у вітчизняних вищих навчальних закладах.

Посилання

1. Вайнола Р.Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки / Р.Х. Вайнола. – Запоріжжя : Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, 2008. – 460 с.
2. Вербицкий А.А. Психолого-педагогическиеосновы контекстного обучения в вузе : автореф. дисс… доктора пед. наук : 13.00.01, 19.00.07 ; Моск. пед. гос. ун-т. – Москва, 1991. – 55 с.
3. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХI века (в поисках практико-ориентированных образовательных концепций) / Б.С. Гершунский ; РАН ; Институт теории образования и педагогики. – М. : Совершенство, 1998. – 608 с.
4. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическо етворчество / В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров. – М. : Педагогика, 1990. – 140 с.
5. Кошманова Т.С. Розвиток педагогічної освіти у США (1960–1998 рр.) / Т.С. Кошманова ; АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти ; наук. ред. І.О. Зязюн]. – Львів : Світ, 1999. – 487 с.
6. Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні / О.П. Мещанінов. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 460 с.
7. Платонова Н.М. Дидактика социального образования: особенности обучения социальной работе / Н.М. Платонова. – СПб. : СПбУ, 2011. – 168 с.
8. Сидоров В.Н. Профессиональная деятельность социального работника: ролевой поход / В.Н. Сидоров. – Винница : Глобус-пресс, 2006. – 408 с.
9. Теорії і методи соціальної роботи. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. – К. : Академвидав, 2005. – 328 с.
10. Харченко С.Я. Дидактические основы подготовки студентов к социально-педагогической деятельности / С.Я. Харченко. – Луганск : Альма-матер, 1999. – 138 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
149-153
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ