ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ ПРО РЕНТГЕНІВСЬКЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ В СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

  • С.М. Стадніченко
Ключові слова: методика навчання медичній біофізиці, проектна технологія навчання, структурно-логічний аналіз, узагальнення і систематизація знань, рентгенівське випромінювання, медицина

Анотація

У статті порушено проблему модернізації методики навчання медичній біофізиці. На основі структурно-логічного аналізу навчального матеріалу запропоновано ефективні методичні прийоми формування системи знань із теми «Рентгенівське випромінювання» для реалізації якісної фахової підготовки майбутніх лікарів у вищих медичних закладах. Здійснено спробу довести, що проектна технологія навчання створює умови для прояву активності студентів та розвитку їх здібностей, сприяє поглибленню
і розширенню знань.

Посилання

1. Бар’яхтар В.Г. Фізика. 11 клас. Академічний рівень. Профільний рівень / В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна. – Х. : Ранок, 2011. – 320 с.
2. Сиротюк В.Д. Фізика: [підруч. для 11 кл. (рівень стандарту)] / [В.Д. Сиротюк, В.І. Баштовий]. – Харків : Сиция, 2011. – 304 с.
3. Коршак Є.В. Фізика : [підруч. для 11 кл. (рівень стандарту)] / [Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко]. – К. : Генеза, 2011. – 256 с.
4. Засєкіна Т.М. Фізика : [підруч. для 11 кл. (академічний рівень, профільний рівень)] / [Т.М. Засєкіна, Д.О. Засєкін]. – Харків : Сиция, 2011. – 336 с.
5. Ємчик Л.Ф. Основи біологічної фізики і медична апаратура : [підручник] / [Л.Ф. Ємчик]. – К. : ВСВ «Медицина», 214. – 392 с.
6. Медична і біологічна фізика : [підруч. для студ.] / [О.В. Чалий, Б.Т. Агапов, Я.В. Цехмістер та ін.] ; за ред. О.В. Чалого. – К. : Книга плюс, 2005. – 760 с.
7. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая фізика : [учеб. для вузов] / [А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко]. – М. : Дрофа, 2010. – 558 с.
8. Тиманюк В.А. Биофизика : [учеб. для студентов вузов] / [В.А. Тиманюк, Е.Н. Животова]. – К. : Изд-во НФАУ, 2003. – 704 с.
9. Федорова В.Н. Краткий курс медицинской и биологической физики с элементами реабилитологии. Лекции и семинары : [учеб. пособие.] / [В.Н. Федорова, Л.А. Степанова] – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 624 с.
10. Садовий М.І. Становлення та розвиток фундаментальних ідей дискретності та неперервності у курсі фізики середньої школи / М.І. Садовий. – Кіровоград : Прінт-Імідж, 2001. – 396 с.
11. Кобзар О.О. Вивчення спектрів рентгенівського та теплового випромінювання за допомогою Microsoft Excel / О.О. Кобзар, О.Б Сущов // Наукові записки. – Вип.82. – Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2009. – Ч. 2. – С. 41–45.
12. Bazika D.A. Radiation Medicine / D.A. Bazika, H.V. Kulinich, M.I. Pylypenko. – К. : ВСВ «Медицина», 2013.– 224 с.
13. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : [учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров] / [Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркин, М.В. Моисеева, А.Е. Петров] ; под ред. Е.С. Полат. – М. : издательский центр «Академия», 2000. – 272 с.
14. Кисільова Т.О. Становлення і розвиток медичної рентгенології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. Наук : спец. 07.00.07 «Історія науки і техніки» / Т.О. Кисільова. – Харків, 2015. – 21 с.
15. Ковальський О.В. Радіологія. Променева діагностика / О.В. Коваль-ський, Д.С. Мечев, В.П. Данилевич. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 512 с.
16. Стадніченко С.М. Сучасне трактуваня ролі наочності при формуванні знань з медичної біофізики / С.М. Стадніченко // Вища освіта України. – 2014.– Т. ІІ. – Вип. 3(54) – С. 250–258.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
158-165
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ