ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ПЕДАГОГІКИ З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

  • О.В. Топчій
Ключові слова: пенітенціарна, постпенітенціарна, превентивна педагогіка, соціально-юридична педагогіка, перевиховання особистості, ресоціалізація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню предмета пенітенціарної педагогіки, встановленню її синкретичних зв’язків із теорією навчання і теорією виховання, андрагогікою. Проаналізовані інтеграційні й диференціальні риси вказаної галузі, охарактеризовані педагогічні засоби перевиховання й ресоціалізації особистості. Встановлено роль європейських стандартів у трансформації педагогічних підходів до розуміння сутності роботи із засудженими до позбавлення волі, профілактики рецидивів злочинної
поведінки. Репрезентована схема інтеграційних зв’язків пенітенціарної педагогіки з іншими галузями педагогіки.

Посилання

1. Столяренко А.М. Юридическая педагогика. Курс лекцій / А.М. Столяренко. – М. : Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство «Экмос», 2000. – 496 с.
2. Замула С.Ю. Основи пенітенціарної педагогіки та психології / С.Ю. Замула та ін. – Біла Церква, 2003. – 101 с.
3. Енциклопедія освіти / Акад. пед. Наук України ; головний ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
4. Кнодель Л.В. Становление и развитие пенитенциарной педагогики /Л.В.Кнодель // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. – 2014. – № 1. – С. 108–119. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvikrvc 2014 1 16.pdf.
5. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Довідкове видання / С.У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
6. Гончаренко С.У. Методологія / С.У. Гончаренко // Енциклопедія освіти ; Акад. пед. Наук України ; головний ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 498–500.
7. Європейські пенітенціарні правила (Рекомендація № R (2006)2 Комітету Міністрів держав учасниць (редакція від 11.01.2006) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_032.
8. Кримінально-виконавчий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1129-15/page4.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
166-171
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ