ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНИХ УМІНЬ П’ЯТИКЛАСНИКІВ

  • А.В. Воробйова

Анотація

Вирішення проблеми “вільного володіння мовою” пов’язують із необхідністю ознайомлення учнів з основами риторики, починаючи з п’ятого класу загальноосвітньої школи. У статті розглянуто процес формування риторичних умінь у сенситивний період розвитку школярів, що здійснюється завдяки елементам розвиваючого і випереджувального навчання.

Посилання

1. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 2. Проблемы общей психологии / Под ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1982. –504 с.
2. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К., Просвіта, 1989. – 162 с.
3. Лурия А.Р. Язык и сознание. – М.: Изд-во Московского ун-та,1979. – 319с.
4. Львов М.Р. Риторика. Учеб. пособие. – М.: “Academia”, 1995. – 256 с.
5. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: Вища шк., 2006. – 311с.
6. Общая психология: Курс лекций / Сост. Е.И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995. – 448 с.
7. Основи загальної психології / За ред. С.Д. Максименка. – К.: НПЦ Перспектива, 1998. – 256 с.
8. Психологический словарь / В.В. Давыдов и др. (ред.). – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Педагогика-пресс, 1996.-440с.
9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – С-Пб.: Питер Ком, 1999. – 720 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
128-132
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ