036 УСВІДОМЛЕННЯ СЕНСУ ВИХОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ ЗІ ШКОЛЯРАМИ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

  • Т.В. Яцула
Ключові слова: вчитель, взаємодія, сенс педагогічної діяльності, смисложиттєві позиції

Анотація

У статті розглядаються сутнісні характеристики сенсу педагогічної взаємодії вчителя. Автор стверджує, що в процесі отримання знань, формування вмінь і навичок необхідно орієнтувати майбутніх учителів на аналіз соціокультурної дійсності життя школярів

Посилання

1. Абульханова-Славская К.А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности // Психология формирования и развития личности. – 1981. – № 3. – С. 19–45.
2. Братусь Б.С. Аномалии личности / Б.С. Братусь. – М. : Мысль, 1988. – 301 с.
3. Братусь Б.С. Психологические аспекты нравственного развития личности / Б.С. Братусь, канд. псих. наук. – М. : «Знание», 1977 – 64 с.
4. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности / Д.А. Леонтьев. – 2-е изд. – М. : Смысл, 1997. – 64 с.
5. Максимова Т.В. Смысл жизни и индивидуальный стиль педагогической деятельности // Мир психологии. – 2001. – № 2 – С. 114–118.
6. Психологический словарь / авт.-сост. В.Н. Копорулина, М.Н. Смирнова, Н.О. Гордеева, Л.М. Балабанова ; под общей ред. Ю.Л. Неймера. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 640 с.
7. Слободчиков В.И. Психологические основы личностно ориентированного образования / В.И. Слободчиков // Відкритий урок. – 2004. – № 21–24. – С. 26–30.
8. Чудновский В.Э. Становление личности и проблема смысла жизни: Избранные труды / В.Э. Чудновский. – М. : Издательство Моск. псих.-социального института ; Воронеж : Изд. НПО «МОДЭК», 2006. – 768 с
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
176-179
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ