ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

  • Г.Я. Жирська

Анотація

Стаття присвячена проблемі гуманізації освіти, яка передбачає побудову такої педагогічної системи, що ґрунтується на пріоритеті загальнолюдських цінностей у розвитку особистості і полягає у врахуванні її здібностей та можливостей вільного вибору. Особистісно орієнтований підхід розглядається як один із шляхів гуманізації навчальновиховного процесу. Доцільність його застосування обґрунтовується з позицій педагогічної науки та практики.

Посилання

1. Бех І. Д. Гуманізм у вихованні підростаючої особистості // Рідна школа. – 1995. – № 9. – С. 23 – 25.
2. Освітні технології: Навчально-методичний посібник /О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.: За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.
3. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.
4. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5-ти томах. Т.1: Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Духовний світ школяра. Методика виховання колективу. – К.: Рад. шк., 1976. – 654 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
154-158
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ