ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗУМІННЯ ЗНАЧЕННЯ СЛІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

  • С.І. Макаренко

Анотація

У статті розкрито процес становлення розуміння значення слів дітьми та з’ясовано особливості взаємозв’язку розуміння значення слів і їх активного використання дошкільниками.

Посилання

1. Березин Ф.М. Общее языкознание. – М.: Просв. – 1979. – 416с.
2. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: Підручник / За ред. А.М.Богуш. – К.: Вища школа, 2007. – 542с.
3. Богуш А., Гавриш Н., Котик Т. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах. – К., 2006. – 302с.
4. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упорядник А.М. Богуш. – К.: Слово, 2005. – С.483- 487.
5. Кабиш І.Ю. Розвиток художніх здібностей дітей молодшого віку (З досвіду роботи). – К.: Рад. школа, 1981. – 48с.
6. Ковшиков В.А. Психолингвистика. Теория речевой деятельности. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 318с.
7. Лаврентьева А.И. Детская речь (становление языковой способности в онтогенезе). – М.: МГПУ, 2003. – 51с.
8. Люблінська Г.О. Дитяча психологія. – К.: Вища школа, 1974. – 355с.
9. Невгамовні чомучки. Психологічні особливості дітей дошкільного віку. 4-5 роки життя / Авт.- уклад. О.С. Нурєєва, З.І. Шейнфельд. – Х.: Вид. група “Основа”: “Тріада+”. – 2008. – 253с.
10. Постоян Т.Г. Розвиток зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в процесі продуктивно-творчої діяльності: Автореферат дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. – Одеса, 1998. – 15с.
11. Речь ребёнка: ранние этапы /Под ред. С.Н. Цейтлин. – С-Пб., 2000. – 215с.
12. Синько Ю.В., Фроловская М.Н. Педагогика понимания: Учебное пособие. – М.: Дрофа, 2007. – 189с.
13. Скрипкина Т.П., Гульянц Э.К. Психологическая служба в детских дошкольных учреждениях разных типов: В помощь практическим психологам: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Издво РГПУ, 1993. – 112с.
14. Цейтлин С.Н. Язык и ребёнок: Лингвистика детской речи. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 240с
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
201-206
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ