ВИДИ ЛІНГВІСТИЧНИХ МІНІАТЮР

  • Н.В. Мордовцева

Анотація

Стаття розкриває особливості побудови учнями лінгвістичних текстів-мініатюр; їх види та функціонально-стилістичні призначення при вивченні мовного матеріалу на уроках української мови.

Посилання

1. Андрієць О. Методика опрацювання науково-навчальних текстів у старших класах з поглибленим вивченням української мови:: Автореф. … канд. педагогічних наук: 13.00.02. – Херсон, 2007.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і головн. ред. В.Т.Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002.
3. Жулий Т., Теплицкая О. Сказки и были… Лингвистические миниатюры. – Луганск: Янтарь, 2003.
4. Ладыженская Т.А. Устная речь как средство и предмет обучения: Учебное пособие для студентов. – 2-е изд., перераб.– М.: Флинта, Наука, 1998.
5. Потебня А.А. Мысль и язык. – К.:СИНТО, 1993.
6. Словник-довідник з української лінгводидактики: Навч. посібник / Кол. авторів за ред. М.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003.
7. Ушинський К.Д. Про початкове викладання російської мови// Вибрані педагогічні твори: У 2т.: Переклад з рос.– К.: Рад. школа, 1983.– Т.2.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
229-232
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ