ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗМІСТОВНОГО І ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТІВ НАВЧАННЯ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ

  • М.М. Сидорович

Анотація

Стаття розглядає підходи щодо загальної організації навчання біології при формуванні теоретичних біологічних знань в учнів загальноосвітньої школи. Вони забезпечують тісну взаємодію змістовної і процесуальної складових зазначеного процесу.

Посилання

1. Айсмонтас Б. Б. Теория обучения: Схемы и тесты / Б. Б. Айсмонтас – М.: Изд-во ВЛАДОСПРЕС, 2002. – 176 с.
2. Беспалько В. И. Стандартизация образования: основные идеи / В. И. Беспалько // Педагогика. – 1993. – № 5. – С. 20-25.
3. Богданова Д. К. Преподавание биологии в современной школе: методическое пособие / Д.К. Богданова. – Донецк: Дон. ГИИИ, 2000. – 242 c.
4. Дидактика средней школы: Некоторое проблемы современной дидактики: учеб. пособие для слушателей ФПК директоров общеобразоват. школ и в качестве учеб. пособия по спецкурсу для студентов пед. ин-тов / Под ред. М. Н. Скаткина. – [2-е изд., перераб. и доп.] – М.: Просвещение, 1982.– 319 с.
5. Загвязинский В. И. Методология и методика дидактического исследования / В.И. Загвязинский. – М.: Просвещение, 1982.
6. Зорина Л. Я. Дидактический цикл процесса обучения и его элементы / Л. Я. Зорина // Новые исследования в педагогических науках. – 1984. – № 1. – С. 34 – 37.
7. Зорина Л. Я. Дидактический цикл процесса обучения и его элементы / Л. Я. Зорина // Новые исследования в педагогических науках. – 1984. – №2. – С. 23-25.
8. Зорина Л. Я. Особенности дидактического цикла в разных типах учебных предметов / Л.Я.Зорина // Новые исследования в педагогических науках. – 1986. – № 2. – С. 44-47.
9. Іваницький О. І. Сучасні технології навчання фізики в середній школі: монографія / О.І.Іваницький. – Запоріжжя: Прем’єр, 2001. – 266 с.
10. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф. Ломов – М.:Наука, 1984. – 442 с.
11. Малафіїв І. В. Дидактика: навчальний посібник для студентів педаг. спец. та вчителів / І.В.Малафіїв. – Рівне, РВГУ, 2004. – 470 с.
12. Психологічні фактори та рівень навчальних досягнень учнів у середніх закладах освіти / Г.Іванів, І. Данелюк, М. Сидорович та ін.: Зб. наук. пр. Природничі науки в школі. Випуск 2. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – С. 54 – 58.
13. Саранцев Г. И. Укрупнение дидактических единиц: состояние и проблемы / Г.И. Саранцев, Е.Ю. Миганова // Педагогика. – 2003. – № 3. – С. 3-35.
14. Сидорович М. М. Таємничий мікросвіт: спецкурс з біології / М. М. Сидорович – К.: Фітосоціоцентр, 1999. – 76 с.
15. Сидорович М. М. Моніторинг фундаменталізації змісту біологічної освіти / М. М. Сидорович // Вересень. – 2002. – № 4 (22). – С. 13-19.
16. Сидорович М. М. Клетка – система систем разного уровня сложности (Введение в биологию клетки): учебное пособие / М. М. Сидорович. – Херсон: Айлант, 2003. – 92 с.
17. Сидорович М. М. Теорія як одиниця змісту біологічної освіти / М. М. Сидорович // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського: Серія: педагогіка і психологія. – Випуск 14. – 2005. – С. 55-57.
18. Сидорович М. М. Формування теоретичних знань про живу природу як засіб відображення в навчанні біології методології сучасного природознавства / М. М. Сидорович // Вісник Чернігівського державного університету ім. Т.Г. Шевченко: Збірник у 2-х т.: Серія: педагогічні науки. – Випуск 46. – Чернігів: ЧДПУ, 2007. – Т.1. – № 46. –– С. 148 – 153.
19. Сидорович М. М. Такий дивовижний світ тварин / М.М. Сидорович, Л.Н. Ігнатюк, Н.І. Пугачова. – Тернопіль: Мандрівець, 1998. – 104 с.
20. Сидорович М. М. Формування теоретичних знань школярів з біології під час вивчення розділу “Царство Тварини”: методичний посібник / М.М. Сидорович, Г.М. Мойсеєнко, Т.І. Канаш / За ред. М. М. Сидорович. – Херсон: Айлант, 2001. – 56 с.
21. Такман Б. В. Педагогическая психология: от теории к практике / Б. В. Такман: пер. с англ. – М.: ОАО Издательская группа “Прогресс”, 2002. – 572 с.
22. Шамота Т. И. Активизация учения школьников / Т. И. Шамота – М.: Педагогика, 1982. – 209 с.
23. Фридман Л. М. Педагогический опыт глазами психолога / Л. М. Фридман. – М.: Просвещение, 1987. – 224 с.
24. Эрдниев П. М. Укрупнение дидактических единиц в обучении математике / П. М. Эрдниев, Б. П. Эрдниев. – М.: Просвещение, 1986. – 127 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
252-258
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ