“ЗОВНІШНІ” ТА “ВНУТРІШНІ” ЧИННИКИ В ПРАКТИЦІ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ З ПРАВОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У ХІХ СТОЛІТТІ

  • І.І. Смагін

Анотація

Аналізуються основні чинники, що суттєво вплинули на розвиток шкільних підручників з правознавства у ХІХ ст. Виокремлено три етапи у процесі підручникотворення з шкільних правових предметів у ХІХ ст.

Посилання

1. Антология педагогической мысли России первой половины ХІХ в.(до реформ 60-х гг.) / Сост. П.А. Лебедев. – М.: Педагогика, 1987. – 560 с.
2. Гусейнов А.А. История этических учений. Учебник. – М.: Гардарики, 2003. – 911 с.
3. Куницин А.П. Право естественное. В 2-х книгах. – Т.1. – С-Пб.: Тип. Иоаннесова, 1818. – 135 с.; Т.2. – С-Пб.: Тип. Иоаннесова, 1820. – 164 с.
4. Мушников А.А. Основные понятия о нравственности, праве и общежитии. Курс законоведения для кадетских корпусов. – С-Пб., 1889. – 292 с.; 2-е испр. изд. – С-Пб.: Тип. М. Стасюлевича, 1894. – 144 с.
5. Руководство к российским законам / Сост.: Н. Рождественский, э.-орд. проф. С.-Петерб. ун– та, д–р законоведения. – С-Пб.: Тип. Э. Праца, 1848. – 509 с.; Изд. 2-е доп. – С-Пб.: Тип. Э. Праца, 1849. – 623 с.; Изд. 3-е доп. – С-Пб.: Тип. Э. Праца, 1850. – 674 с.; Изд. 4-е доп. – С-Пб.: Тип. Э. Праца, 1851. – 692 с.
6. Русские просветители (от Радищева до декабристов). Собр. произвед. в двух томах / Под ред. И.Я. Щипанова. – Т.2. – М.: Мысль, 1966. – 477 с.
7. Шмид Г.К. История средних учебных заведений в России. Пер. с нем. А.Ф. Нейлисова. – С-Пб.: Типография В.С. Балашева, 1878. – 684 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
266-271
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ