СТРУКТУРА ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ

  • М.С. Якуб
Ключові слова: студентське самоврядування, ограни студентського самоврядування, структура студентського самоврядування, форми організації студентського самоврядування, управління університетом

Анотація

У статті подано аналіз структури та форм організації студентського самоврядування у провідних університетах країни. Автором виокремлено типову структуру студентського самоврядування університету. У статті визначено характерні риси структури студентського самоврядування.

Посилання

1. Студентське самоврядування : [навч.-метод. комплекс для студ. вищ. навч. закл. І – ІV рівнів акредитації] / [Л.І. Даниленко, Г.В. Єльнікова, А.О. Молчанова та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2007. – 96 с.
2. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. 3. Гарбузова Г.В. Студенческое самоуправление как средство формирования профессиональной идентичности будущих специалистов : дис. … канд. психолог. наук : спец. 19.00.07 / Г.В. Гарбузова. – Ярославль, 2009. – 186 с.
4. Положення про студентське самоврядування Київського національного університету імені Тараса Шевченка (зі змінами та доповненнями від
30.03.2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sp.knu.ua/wp-content/uploads/2016/08/Polozhennya_pro_studentske_samovryaduvannya_KNU.pdf.
5. Положення про студентське самоврядування Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.univer.kharkov.ua/docs/students_life/polozh_stud.pdf.
6. Положення про студентське самоврядування Львівського національного університету імені Івана Франка від 24.03.2016 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://students.lnu.edu.ua/government/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.
7. Положення про студентське самоврядування Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 22.04.2015 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://sk.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/Положення-про-студентське-самоврядування-НаУКМА.pdf.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
46-49
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ