ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ ПРАВИЛ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ

  • С.С. Харківська

Анотація

У статті проаналізовано наукову, навчально-методичну літературу з проблеми мовленнєвого етикету; визначено його функції, види, лінгвістичні особливості; на основі аналізу з’ясовано лінгвістичні засади засвоєння учнями початкових і п’ятих класів етикетних формул.

Посилання

1. Арутюнова Н.Д. Некоторые типы диалогических реакций и “почему” – реплики в русском языке// Филологические науки.– 1970.– №3. – С.15-18.
2. Білоус М.П. Мовленнєвий етикет українського народу// Мова і духовність нації: Тези доп. регіон. наук.-практ. конф. – Львів, 1989.– С.98-99.
3. Бобир О. Етикет учителя: Навчально-методичний посібник. – К.: Вежа, 2004.– 126 с.
4. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998. – 475 с.
5. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”, 1994. – 218 с.
6. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти.– К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – 288 с.
7. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М.: Просвещение, 1988. – 240 с.
8. Палихата Е. Лінгвістичні особливості діалогічного мовлення // Дивослово. – 1995. – № 3. – С. 29-31.
9. Педагогическое речеведение. Словарь-справочник. – Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. Т.А. Ладыженской и А.К Михальской; сост. А.А. Князьков. – М.: Флинта, Наука, 1998. – 312 с.
10. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю. – К.: Вежа, 1994. – 240 с.
11. Плющ Н.П. Формули ввічливості в системі українського мовного етикету// Українська мова і сучасність. – К., 1991.
12. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологічний словник української мови.– К.:Освіта, 1998.– 246 с.
13. Формановская Н.И. Речевой этикет// Лингвистический энциклопедический словарь/ Гл. ред. В.Н.Ярцева.– М.: Сов. энцикл., 1990.
14. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты. – М.: Русский язык, 1982. – 192 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
295-299
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ