«ПРОФЕСІЙНА ЦІЛІСНІСТЬ І ЧЕСНІСТЬ» МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

  • О.С. Ісаєва
Ключові слова: професійна цілісність, чесність, студенти-медики, гуманітарні дисципліни

Анотація

«Професійна цілісність і чесність» працівника охорони здоров’я повинна теоретично обґрунтувати сутність трансформації загальних засад і принципів моралі сучасного суспільства, зокрема щодо специфічних умов професійної діяльності медика. «Професійну цілісність і чесність» як культурно-етичний складник слід базувати на теоретичному, прикладному та нормативному компонентах етики, а зміст етико-деонтологічних норм детермінувати характерними завданнями конкретного виду професійної діяльності у процесі викладання гуманітарних дисциплін. Першочергову самореалізацію студента-медика як особистості вбачаємо в сенсі професійної цілісності, тобто розвитку гармонійної та чесної особи.

Посилання

1. Айрапетова Е. Компоненты профессиональной подготовки менеджера в вузе / Е. Айрапетова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ncstu.ru/content/_docs/pdf/conf/past/2005/pps/15/26.pdf.
2. Байденко В. Концептуальная модель государственных образовательных стандартов в компетентностном формате (дискуссионный вариант). Материалы ко второму заседанию методологического семинара / В. Байденко. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 20 с.
3. Бутенко Н. Компетенції сучасного викладача вищої школи в контексті реалізації його місії / Н. Бутенко // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2009. – Вип. 25. – Ч. 1. – С. 31–39.
4. Добронравова И. Синергетика: становление нелинейного мышления / И. Добронравова. – К., 1990. – 148 с.
5. Исаева Т. Классификация профессионально-личностных компетенций вузовского преподавателя : труды Международной научно-практической интернет-конференции «Преподаватель высшей школы в XXI веке» / Т. Исаева. – Сб. 4. – Ростов-на-Дону : Рост. гос. ун-т путей сообщения. – С. 15–21.
6. Максименко С. Загальна психологія : [навч. посібник] / С. Максименко. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – 272 с.
7. Основы социальной работы : [учебник] / отв. ред. П. Павленок. – М. : ИНФРА, 2001. – 395 с.
8. Слободчиков В. Психология человека / В. Слободчиков, Е. Исаев. – М. : Школа-Пресс, 1995. – С. 383.
9. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированого образования / А. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58–64.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
81-84
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ