УТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО ХАРАКТЕРУ ОСВІТИ

  • О.Д. Джура

Анотація

У статті розглядаються питання утвердження особистісного характеру освіти через глибинний механізм справжнього міжсуб’єктного діалогу, розширення і розуміння релігійно-церковних настанов на діалозі душ в освітній сфері. Приділена увага практичній настанові до співтворчості учнів та вчителя через провідні інтегруючі цінності.

Посилання

1. Бех В.П. Генезис соціального організму країни: Монографія. – 2-е вид., доп. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 288 с.
2. Донченко Е.А. Фрактальная психология. (Доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни). – К.: Знання, 2005. – 323 с.
3. Кочетков М.В. Профессиональное развитие преподавателя в сотворчестве со студентами в вузе: Автореф. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / Академия управления МВД России. – М., 2007. – 50 с.
4. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. – К.: Грамота, 2005. – 448 с.
5. Майборода О.В. Гуманітарні проблеми інформатизації вищої освіти. Матеріали третьої Міжнародної науково-методичної конференції “Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи” 8-9 вересня 2005 р. – Херсон, 2005.
6. Матвієнко О.В. Освіта в інформаційному суспільстві: суперечності, тенденції, теоретикометодологічні засади розвитку // Професійна освіта. – 2004. – № 2. – С. 106-112.
7. Налимов В.В., Дрогалина Ж.А. Реальность нереального. – М.: Издательство “МИР ИДЕЙ”, АО АКРОН, 1995. – 432 с.
8. Налимов В.В. Разбрасываю мысли. В пути и на перепутье. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 344 с.
9. Ніколаєнко С. Реформування системи освіти в контексті світових інтеграційних процесів // Пам’ять століть. – 2005. – № 3-4. – С. 4-12.
10. Предко О.І. Можливості релігії у світлі трансперсональної перспективи: релігієзнавчий аспект // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – Вип. 67 / Гол. ред. В.П. Бех. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – С. 21-31.
11. Смирнов М.Ю., Тульпе И.А. Научная мысль и позиция ученого: к постановке некоторых вопросов теоретического религиоведения // Религиоведение. – 2004. – № 1. – С. 18-29.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
329-333
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ