ЦІННІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • Р.А. Кравець
Ключові слова: цінність, полікультурна освіта, професіоналізм, культура, аграрна галузь, аксіологічний підхід

Анотація

У статті розкрито сутність поняття цінностей як фундаменту полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі. Охарактеризовано різні типи цінностей. Розмежовано дефініції «цінність» і «цін- нісна орієнтація». Висвітлено роль аксіологічного підходу у формуванні полікультурної компетентності, зокрема її мотиваційно-ціннісного компоненту. Визначено ціннісні детермінанти полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови.

Посилання

1. Андрущенко В.П. Світоглядна культура сучасного вчителя: проблеми формування / В.П. Андрущенко, С.О. Дорогань // Вища освіта України. – 2002. – № 3. – С. 5–13.
2. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление / С.Ф. Анисимов. – М. : Мысль, 1988. – 253 с.
3. Бевз В.Г. Реалізація аксіологічного підходу у навчанні майбутніх учителів математики / В.Г. Бевз // Дидактика математики: проблеми і дослідження. – 2013. – № 39. – С. 7–10.
4. Беликов В.А. Философия образования личности: Деятельностный аспект / В.А. Беликов. – М. : Владос, 2004. – 357 с.
5. Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості / І.Д.Бех// Педагогіка і психологія.– 1997.– №1.– С.124–129.
6. Бидни Д. Понятие ценности в современной антропологии / Д. Бидни // Культурология XX век: Антология. Аксиология, или философское исследование природы ценностей / Отв. ред. И.Л. Галинская, сост. С.Я. Левит. – М. : ИНИОН, 1996. – 144 с.
7. Геня Б.О. Аксіологічний підхід як основа деонтологічних досліджень / Б.О. Геня // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія : Юриспруденція. – 2013. – № 61. – С. 9–11.
8. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376 с.
9. Гончарова Т.В. Универсальные ценности и цивилизационная специфика Латинской Америки: проблема соотношения универсального и локального / Т.В. Гончарова, А.К. Стеценко, Я.Г. Шемякин. – Москва : ИЛА РАН, 1995. – 145 с.
10. Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности / А.Г. Здравомыслов. – М. : Политиздат, 1986. – 223 с.
11. Каган М.С. Философская теория ценности / М.С. Каган. – СПб. : ТОО ТК «Петрополис», 1997. – 205 с.
12. Крижко В.В. Аксіологічний потенціал державного управління освітою / В.В. Крижко, І.О. Мамаєва. – Освіта України, 2005. – 224 с.
13. Савченко О.О.Аксіологічні аспекти сучасної освіти / О.О. Савченко, Я.О. Панфілова // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – Сер.: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2013. – № 2. – С. 100–108.
14. Сластенин В.А. Введение в педагогическую аксиологию / В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова. – М. : Академия, 2003. – 192 с.
15. Сластенин В.А. Педагогика: инновационная деятельность / В.А. Сластенин, Л.С. Подымова. – М. : ИЧП Магистр, 1997. – 224 с.
16. Сластенин В.А. Профессионализм педагога / В.А. Сластенин // Педагогическое образование и наука. – 2002. – № 4. – С. 4–9.
17. Ткачова Н.О. Аксіологічні засади педагогічного процесу в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис.... докт. пед. наук. : 13.00.01 / Н.О. Ткачова. – Луганськ, 2007. – 44 с.
18. Тур О. Аксіологічний підхід до формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності / О. Тур // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2015. – № 11. – С. 117–121.
19. Фальковський А.О. Різноманітність аксіологічних підходів у методології права / А.О. Фальковський // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 50. – С. 73–79.
20. Шарапа С. Аксіологічні аспекти підготовки вчителя у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / С. Шарапа // Людинознавчі студії. Педагогіка. – 2014. – Вип. 29(1). – С. 222–228.
21. Ядов В.А. Социальная идентичность личности / В.А. Ядов. – М. : Высш. шк., 1994. – 428 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
90-94
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ