СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ І НАПРЯМИ КРАЄЗНАВСТВА

  • М.І. Кузьма-Кочур

Анотація

У статті розкривається сутність і функції краєзнавства в сучасний період розвитку суспільства та основні напрями його досліджень. Проводиться короткий аналіз науковопедагогічної літератури, на основі якого складена модель національного краєзнавства, подається сутність основних його напрямків.

Посилання

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навч.пос. – К.: Веселка, 1998. – 334 с.
2. Барков А.С. О научном краеведении / Вопросы методики и истории географии. – М.: Географиз, 1961. – С.71-78.
3. Большой энциклопедический словарь / Гл. редактор А.М Прохоров. – М.: Советская энциклопедия. – Т. 1. – 1991. – 623с.
4. ВащенкоГ.М. Виховний ідеал. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – 191с.
5. Вел. тлум. словник сучасної укр. мови / Укладач і головн. редактор В.Т.Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ Перун, 2001. – 1440с.
6. Головацький Я. Мандрівки по Галицькій і Угорській Русі // Жовтень, 1976. – №6. – С.49 – 94.
7. Горда М.С. Літературне краєзнавство Буковини: – (методичні аспекти): Навч.пос. – Чернівці: Рута, 2002. – 303с.
8. Демідієнко О.Я., Іванова О.М., Кузнєцова В.І. Основи краєзнавства. Навч.пос. – Харків: Світ дитинства, 1999. – 92с.
9. Екологічна енциклопедія. – Т. 2. / Відп.ред. Є.І.Стаценко. – К.: Центр екол.осв. та інформ., 2007, – 826с.
10. Закон України “Про освіту” // Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів. – Х.: Гриф, 2003. – С.6 – 36.
11. Концепція державної програми розвитку освіти на 2006 – 2010 роки // Вища школа. – 2006. – №3. – С.114 – 121.
12. Корнєєв О.В. Методика шкільного географічного краєзнавства. – Х.: Вид.група “Основа”, 2007. – 144с.
13. Корнєв О.В. Географічне краєзнавство в Україні // Географія та основи економіки в школі. – 2004. – №10. – С.5 – 6.
14. Костриця М.Ю. Географічне краєзнавство: актуальні питання теорії // Географія та основи економіки в школі. – 1999. – №3. – С.35 – 37.
15. Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристська робота. – К.: Вища школа, 1995. – 221с.
16. Колот А. Трансформація чинників розвитку освіти: причини, природа, змістові характеристики // Вища школа. – 2008. – №1. – С.47 – 51.
17. Крачило М.П. Краєзнавство і туризм. – К.: Вища школа, 1994. – 190с.
18. Краткая географическая энциклопедия. Т.2. / Редактор А.А.Григорьев. – М.: Сов. энциклопедия. – 1961. – 377с.
19. Куценко Л.В. Фольклор у системі літературного краєзнавства // Українська мова і література в школі. – 1991. – №2. – С.40.
20. Мазюк В.Л., Пугач В.Г. Українознавство. – К.: Зодіак – Еко, 1994. – 390с.
21. Морітз Я. Система професійної підготовки вчителя і шляхи її оптимізації в умовах розвитку сучасної освіти в Польщі: Автореферат дис. ... доктора пед. наук: 13.00.04. Морітз Януш. – К., 2004. – 41с.
22. Навчання і виховання учнів 2 класу. Методичний посібник для вчителів / Упорядник О.Я.Савченко. – К.: Видавництво ПШ, 2003. – 608с.
23. Навчання і виховання учнів 3 класу. Методичний посібник для вчителів / Упорядник О.Я.Савченко. – К.: Видавництво ПШ, 2004. – 512с.
24. Навчання і виховання учнів 1 класу. Методичний посібник для вчителів / Упорядник О.Я.Савченко. – К.: Видавництво ПШ, 2002. – 464с.
25. Обозний В.В. Краєзнавча підготовка вчителя: теоретичні і організаційно-практичні аспекти / За ред. проф. Л.П.Вовк. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2001. – 254с.
26. Огієнко Н.М. Дидактичні умови ефективного використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. / Інститут педагогіки АПН України, 1997. – 202с.
27. Педагогічне краєзнавство Черкащини: Підручник: За заг. ред Н.С.Побірченко. – Умань: РВЦ “Софія”, 2008. – 130с.
28. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1 – 4 класи. – К.: ПШ, 2004.
29. Русова С. Краєзнавство в народній школі // Шляхи виховання і навчання. – Львів, 1993. – VІІ річник. – Кн.1. – 28 с.
30. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підр. для студ. пед.факультетів. – К.: Генеза, 1999. – 368 с.
31. Сухомлинський В.А. Проблемы воспитания всесторонне развитой личности // Избр.произв.: в 5-ти томах. – Т.1. – К.: Рад.школа, 1979. – 686с.
32. Українська Радянська енциклопедія. Т.5. – К. – 1980. – 568с.
33. Шуляр В. Теоретико-методичні засади уроків літератури рідного краю // Укр. літ. в загальноосвітній школі. – К., 2006. – №7. – 21 с.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
337-343
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ