СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЯК ДІЯЛЬНОСТІ: ВІД СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДО КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗОВАНИХ ФОРМ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

  • Л.З. Ребуха
Ключові слова: благодійність, бідність, доброзичливість, філантропічний період, соціальна допомога, соціальна опіка, соціальна підтримка, соціальна нерівність, приватна благодійність, соціальна робота

Анотація

У статті проаналізовані літературні джерела для віднаходження такого, що постійно зростає, запиту суспільства щодо створення дієвої системи підтримки населення починаючи від появи перших держав і до середини XVIII століття. Доведено важливість книгодрукування та державних превентивних заходів проти убогості для становлення соціальної роботи. Виокремлені шляхи заміни особистісно-мирської опіки на культурно-цивілізовану соціальну допомогу.

Посилання

1. История Древнего мира. Древний Восток. Египет, Шумер, Вавилон, Западная Азия / [А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Золчек и др.]. – Минск : Харвест, 1998. – 832 с.
2. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в. : [учеб. пособ. для педаг. учебных, заведений] /
под ред. академика РАО А.И. Пискунова. 2-е изд., испр, и дополн. – М. : ТЦ «Сфера», 2001. – 512 с.
3. Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до XX ст.) / [В.І. Яровий, П.М. Рудяков, В.П. Шумило та ін.]. – К. : Либідь, 2001 – 632 с.
4. Історія соціальної роботи : [навч. посібник] / А.В.Фурман, М.В. Підгурська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 174 с.
5. Колісниченко Ю.Я. Неопалима купина / Ю.Я. Колісниченко, С.Д. Плачинда. – Хмельницький : Поділля, 1994. – 208 с.
6. Кузьмин К.В. История социальной работы за рубежом и в России (с древности до начала XX века) / К.В. Кузьмин, Б.А. Сутырин. – М. : Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2002. – 480 с.
7. Курбатов В.И. Социальная работа / В.И. Курбатов ; под общ. ред. проф. В.И. Курбатова // Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов-на-Дону : «Феникс», 2000. – 576 с.
8. Мельничук І. Теоретико-методологічний аналіз філософських засад соціальної роботи / І. Мельничук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 498. Педагогіка та психологія. – С. 94–104.
9. Поліщук В.А. Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи : [курс лекцій] / В.А. Поліщук, О.І. Янкович. – Тернопіль : ТДПУ, 2009. – 256 c.
10. Словарь-справочник по социальной работе: к изучению дисциплины / под ред. Е.И. Холостовой. – М. : Юристъ, 1997. – 419 с.
11. Фирсов М.В. История социальной работы : [учеб. пособие для вузов] / М.В. Фирсов. – М. : Академический проект, 2004. – 608 с.
12. Хижняк З.І. Киево-Могилянская академія / З.І. Хижняк – К. : Вища школа. – 1988. – 268 с.
13. Циткилов П.Я. История социальной работы : [учеб. пособие для студ. Вузов] / П.Я. Циткилов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 448 с
14. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків / Д.І. Яворницький. – Т. 1. – К. : Наукова думка, 1990. – 592 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
111-116
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ