ПОКАЗНИК ВЗАЄМОДІЇ І ЙОГО РОЛЬ В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ УЧНІВ З ФІЗИКИ

  • О.А. Черченко

Анотація

У статті розглядається проблема взаємозв’язку позаурочної та урочної роботи учнів з фізики. Вводиться показник взаємодії, який характеризує цей взаємозв’язок. Пропонується спосіб визначення показника взаємодії і його застосування в організації позаурочної роботи учнів з фізики.

Посилання

1. Берека В.Є. Соціально-педагогічні основи розвитку позашкільної освіти в Україні (1957-2000 рр.): автореф. дис. на здоб. наук. степеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 “загальна педагогіка та історія педагогіки” / В.Є. Берека. – К., 2001. – 25 с.
2. Державні стандарти базової і повної освіти [Електронний ресурс] \\ МОН України – режим доступу: http:\\ www.mon.gov.ua/
3. Закон України про загальну середню освіту [Електронний ресурс] \\ МОН України – режим доступу: http:\\ www.mon.gov.ua/
4. Закон України про позашкільну освіту [Електронний ресурс] \\ МОН України – режим доступу: http:\\ www.mon.gov.ua/
5. Кондратенко В.І. Система позакласних занять з радіоелектроніки в середній загальноосвітній школі: дис. канд. пед. наук: 13.731 / Кондратенко Володимир Іванович. – Дрогобич, 1970. – 253 с.
6. Концепція загальноосвітньої освіти (12 річна школа) [Електронний ресурс] \\ МОН України – режим доступу: http:\\ www.mon.gov.ua/
7. Ланіна І.Я. Позакласна робота з фізики. – К.: Рад. шк., 1983. – 206 с.
8. Мацюк В.М. Розвиток теорії і практики навчання фізики у середній загальноосвітній школі України (1945-1995 рр.): автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “теорія та методика навчання фізики”. – К, 1997. – 19с.
9. Осадчук Л.А. Шляхи поєднання вивчення фізики на уроках з позакласною роботою. – у зб.: Фізика в школі. – К.: Рад. шк., 1972.
10. Розенберг М.Й., Гончаренко С.У. Методика навчання фізики в середній школі. Посібник для вчителя. – К.: Рад. шк., 1964. – 272 с.
11. Сущенко Т.І. Позашкільна педагогіка. Навчальний посібник – К., 1996. – 144 с.
12. Цвірова Т.Д. Розвиток позашкільних закладів різних типів в Україні (1920 – 1941 рр.): дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Цвірова Тамара Дмитрівна. – К., 2004. – 256 с.
13. Черченко О.А., Савченко В.Ф. Методичні передумови організації позаурочної роботи з фізики основної школи та їх зміст в умовах сучасного навчально-виховного процесу // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Випуск 56. Серія: педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2008. – №56. – С 133-138.
Опубліковано
2008-12-01
Сторінки
391-395
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ