ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ТИЛУ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  • А.В. Шевченко
Ключові слова: фахова підготовка, майбутні офіцери тилу, організаційно-педагогічні умови, педагогічне моделювання, структурно-функціональна модель

Анотація

У статті розкриті практичні підходи до формування фахової компетентності в курсантів, які навчаються на факультеті підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення. Головна увага зосереджена на характеристиці організаційно-педагогічних умов, які мають вплив на формування всіх критеріїв фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу. Проаналізовано основні складові структурної моделі, яка впроваджена у професійну підготовку курсантів Військової академії (м. Одеса).

Посилання

1. Вишневський П.Р. Удосконалення педагогічного управління навчальним процесом у вищому військовому навчальному закладі на основі інноваційних технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук / П.Р. Вишневський. – Х., 2005. – 20 с.
2. Каплун С.О. Професійна компетентність майбутнього офіцера служб тилу як об’єкт наукового аналізу / С.О. Каплун // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журнал [Педагогічні науки] ; гол. ред. П.Ю. Саух. – Житомир, 2008. – Вип. 42. – С. 111–115.
3. Марченко О.Г. Формування професійної компетентності майбутніх військових фахівців у навчально-виховному середовищі ВВНЗ / О.Г. Марченко // Науковий огляд. – 2015. – № 7(17). – С. 116–134.
4. Маслій О.М. Формування фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу у сфері військово-економічної логістики : автореферат дис. … канд.. пед. наук : 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти / О.М. Маслій ; Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2011. – 20 с.
5. Маслій О.М. Характеристика професійно важливих якостей майбутнього офіцера тилу / О.М. Маслій // Науковий вісник Чернівецького університету [Педагогіка та психологія] : зб. наук. праць ; наук. ред. І.С. Руснак. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2010. – Вип. 500. – С. 110–115.
6. Петрунин А.М. Совершенствование качества подготовки офицеров на основе системного знания мудрости / А.М. Петрунин // Вестник академии военных наук. – 2012. – № 2(39). – С. 140–143.
7. Хрупало М.М. Особливості формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу в умовах реформування збройних сил / М.М. Хрупало // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник [та ін.]. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2014. – Вип. 22. – С. 211–216.
8. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В.А. Ясвин. – М. : Смысл, 2001. – 365 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
134-138
Розділ
СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ