ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ КОМП’ЮТЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТЕХНІЧНОГО ВНЗ

  • В.В. Кабак
Ключові слова: дистанційне навчання, освітня технологія, студенти комп’ютерних спеціальностей, технічний ВНЗ, Інтернет-технології, E-learning, онлайн-відеотехнології

Анотація

У статті досліджено проблему впровадження технологій дистанційного навчання в процес підготовки студентів комп’ютерних спеціальностей технічного ВНЗ. Визначено показники ефективності дистанційного навчання, подано теоретичний аналіз його організаційно-методичних моделей. Окреслено основні напрямки вдосконалення процесу дистанційної підготовки майбутніх фахівців комп’ютерних спеціальностей та підходи вирішення проблем дистанційної освіти у вітчизняних технічних ВНЗ.

Посилання

1. Ахромушкин Е. А. Применение видеотехнологий в современных автоматизированных учебных комплексах по техническим дисциплінам / Е.А. Ахромушкин. – М. : ГОУВПО МЭИ, 2009. – С. 34–39.
2. Веремчук А. Проблеми і перспективи дистанційного навчання у ВНЗ / А. Веремчук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2012. – № 43(2). – С. 19–27. – [Електронный ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_43(2)__5.
3. Зайцева Л.А. Использование информационных компьютерных технологий в учебном процессе и проблемы его методического обеспечения / Л.А. Зайцева // Интернет-журнал «Эйдос». – 2006. – [Електронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.eidos.ru/journal/2006/0901-5.htm.
4. Корбут О.Г. Дистанційне навчання: моделі, технології, перспективи / О.Г. Корбут [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1123.
5. Мирошин Д. Г. Онлайн-видеотехнология дистанционного обучения студентов техническим дисциплинам / Д.Г. Мирошин // Социосфера. – 2013. – № 1. – С. 96–99.
6. Шуневич Б.І. Популяризація дистанційного навчання в освітніх закладах України / Б.І. Шуневич // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: зб. наук. пр. – 2013. – № 7. – С. 299–303.
7. Шуневич Б.І. Розвиток дистанційного навчання у вищій школі країн Європи та Північної Америки : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.01 / Б.І. Шуневич ; Ін-т вищої освіти АПН України. – К., 2008. – 509 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
144-148
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ