ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Г.М. Кот
Ключові слова: психологічна підготовка, формування спеціальних психологічних вмінь, психологічний тренінг, професійна готовність, менеджери культурно-дозвіллєвої діяльност

Анотація

Стаття присвячена програмі психологічної підготовки майбутніх менеджерів культурно-дозвіллєвої діяльності з метою розроблення психолого-педагогічних технологій формування та розвитку загаль- них і спеціальних психологічних вмінь засобами психологічного тренінгу. Комплексний підхід до фор- мування професійної готовності майбутніх менеджерів культурно-дозвіллєвої діяльності передбачає необхідність визначення особистісних детермінант, відповідних компонентів і структури особистості,
методичних підходів та умов їх професійного зростання.

Посилання

1. Абрамова А.И. Подготовка менеджеров / А.И. Абрамова. – К. : УкрНИИНТИ, 1990. – 36 с.
2. Активные формы обучения в повышении квалификации руководителей школ : метод. реком. / сост И.А. Трухин, А.С. Винник. – К. : Укр. інст. підвищ. кваліф. керівних кадрів освіти, 1999. – 36 с.
3. Багрунов В.П. Половые различия в видовой и индивидуальной изменчивости психики человека : автореф. дис. … канд. наук : спец. 19.00.01 / ЛГУ им. А.А. Жданова. – Л., 1981. – 20 с.
4. Бендас Т.В. Гендерные исследования лидерства / Т.В.Бендас// Вопросы психологии.– 1999.– №4.– С. 20–24.
5. Большаков В.Ю. Психотренинг: социодинамика, игры, упражнения / В.Ю. Большаков. – СПб. : Социально-психологический центр, 1996. – 380 с.
6. Бондарчук О.І. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін: гуманістично-ціннісний підхід / О.І. Бондарчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2014. – Т. 1. – Вип. 121. – С. 38–43.
7. Деркач А.А. Формирование и развитие профессионального мастерства руководящих кадров: социально-психологический тренинг и прикладные психотехнологии / А.А Деркач., А.П. Ситников. – М. : Луч, 1993. – 72 с.
8. Ильин Е.П. Дифференциальная психология мужчины и женщины / Е.П. Ильин.– СПб. : Питер, 2003.– 544 с.
9. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти : [монографія] / Л.М. Карамушка. – К. : Ніка-Центр, 2000. – 332 с.
10. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін : [посібник] / [О.І. Бондарчук, Л.М. Карамушка, А.С. Москальова, О.О. Нежинська та ін.] ; за наук. ред. О.І. Бондарчук — К. : Ун-т менеджменту освіти НАПН України, 2014. – С. 8–12.
11. Технологія психологічної підготовки персоналу держадміністрації до роботи в команді : [навч. посіб.] / [Л.М. Карамушка, О.А. Філь, В.В Левковець та ін.]. – К. : Наук. світ, 2008. – 182 с.
Опубліковано
2016-10-31
Сторінки
149-153
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ