ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ

  • О.В. Бородієнко
Ключові слова: професійний розвиток керівників, керівники структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку, педагогічні умови

Анотація

У статті обґрунтовано педагогічні умови розвитку професійної компетентності керівників структур- них підрозділів підприємств сфери зв’язку (на прикладі розвитку професійної компетентності керівни- ків структурних підрозділів з продажу послуг зв’язку та обслуговування споживачів – О.Б.). Визначено, що педагогічними умовами розвитку професійної компетентності досліджуваної категорії керівників мають бути забезпечення системності та обґрунтованості педагогічних впливів на досліджувану кате- горію керівників; забезпечення високого рівня вмотивованості досліджуваної категорії керівників до неперервного розвитку власної професійної компетентності; створення системи підтримки керівників після завершення навчання; використання технологій змішаного навчання та їх поєднання відповідно дотцілей та завданн розвитку професійної компетентності досліджуваної категорії керівників; прева- лювання педагогічних технологій, які мають на меті фасилітацію змін

Посилання

1. Володин А. Анализ содержания понятия «организационно-педагогические условия» » / А. Володин,
Н. Бондаренко [Електронный ресурс]. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-soderzhaniyaponyatiya-organizatsionno-pedagogicheskie-usloviya.
2. Єжова О. Сутність організаційно-педагогічних умов педагогічного процессу / О. Єжова [Електронний
ресурс]. – Режим доступа : http://lib.iitta.gov.ua/9303/1/ Nzspp_2014_3_8.pdf.
3. Ипполитова Н. Анализ понятия «педагогические условия» / Н. Ипполитова, Н. Стерхова [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://genproedu.com/paper/2012-01/full_008-014.pdf.
4. Литвин А.В. Методологічні засади поняття «педагогічні умови»: на допомогу здобувачам наукового
ступеня / А.В. Литвин. – Львів : СПОЛОМ, 2014. – 76 с.
5. Михнюк М.І. Теоретичні та методичні основи розвитку професійної культури викладачів спеціальних
дисциплін будівельного профілю : дис. … доктора педагогічних наук : 13.00.04 / Марія Іванівна Михнюк. – К., 2016. – 652 с.
6. Свистун В.І. Педагогічні умови професійного навчання персоналу на виробництві / В.І. Свистун //
Професійна освіта: проблеми і перспективи, 2012. – № 3. – С. 31–36.
7. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. Т. 1 / Г.К. Селевко. – М. : Народное
образование, 2005. – 565 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
55-60
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ