ОСВІТНІ РЕФОРМИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ (40–60 РР. ХІХ СТ.): КРОК ДО ВІДНОВЛЕННЯ АВТОНОМІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ

  • В.М. Мокляк
Ключові слова: автономія, академічні свободи, рофесорська корпорація, студентська корпорація,, статут, освітня реформа, урядова політика, проект статуту

Анотація

У статті подано короткий аналіз рівня автономії університетів України ХІХ ст. за статутами 1804 р.та 1835 р. У хронологічному порядку наведено основні реформи у галузі вищої освіти в 40–60 рр.ХІХ ст. Доведено, що прогресивні професори, попечителі, громадські діячі та ін., хто долучився до обговорення проекту статуту 1863 р., виступали за автономію університетів, визнання прав професорської та студентської корпорацій та зменшення впливу інших інституцій (попечитель, правління, інспектор тощо) на діяльність університету

Посилання

1. Times higher education: рейтинг лучших университетов мира 2016–2017 (The WUR 2016–2017) [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.euroosvita. net/index.php/?category=1&id=4925 (дата звернення: 29.07.2017). – Назва з екрана.
2. Аврус А.И. История российских университетов. Очерки / А.И. Аврус. – М. : Моск. обществ. науч. фонд, 2001. – 85 с.
3. Глинский Б.Б. Университетские уставы (1755– 1884 гг.) / Б.Б. Глинский // Исторический вестник. – 1900. – Т. 79. – С. 324–351; 718–742.
4. Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 08.03.2016). – Назва з екрана.
5. Замечание на проект общего устава Императорских российских университетов. – Ч. I. – СПб. : Типография Императорской академии наук, 1862. – 479 с.
6. Замечание на проект общего устава Императорских российских университетов. – Ч. II. – СПб. : Типография Императорской академии наук, 1862. – 533 с.
7. Левицька Н.М. Університетські статути – основні законодавчі акти регламентації діяльності університетів та інших ВНЗ Наддніпрянської України (ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н.М. Левицька. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu. ua/jspui/bitstream/123456789/14118/1/12.pdf (дата звернення: 02.08.2017). – Назва з екрана.
8. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні // НАПН України; за заг. ред. В.Г. Кременя. – К.: Педагогічна думка, 2016. – 448 с.
9. Національна доповідь про стан та перспективи розвитку освіти в Україні // НАПН України; за заг. ред.
В.Г. Кременя. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 304 с.
10. Об академическом рейтинге университетов мира [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.shanghairanking.com/ru/aboutarwu.html (дата обращения 24.03.2016). – Назва з екрана.
11. Садовничий В.А. Университетское образование: приглашение к размышлению / В.А. Садовничий, В.В. Белокуров, В.Г. Сушко, Е.В. Шикин. – М. : Издательство Московского университета, 1995. – 352 с.
12. Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. – Підготував Ю. Вільчинський. – 2-ге вид. – Львів : Афіша, 2001. – 664 с.
13. Фроммет Б. Очерки по истории студенчества в России / Б. Фроммет. – М. : Изд-е Тов-ва Вольфа М.О., 1912. – 134 с.
14. National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine / National Academy of Educational Sciences of Ukraine ; [editorial board: V.G. Kremen (head), V.I. Lugovyy (deputy head), A.M. Gurzhii (deputy head), O.Ya. Savchenko (deputy head)], edited by V.G. Kremen. – Kyiv : Pedahohichna dumka, 2017. – 336 p.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
32-36
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ