АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ЗАНЯТТЯХ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРУПОВОЇ ФОРМИ РОБОТИ

  • Л.В. Дрожик
Ключові слова: групова форма навчання, активні методи навчання, активізація пізнавальної діяль- ності, підготовка фахівців охорони здоров’я

Анотація

У статті розглядається групова робота, як одна з форм інтерактивного навчання. Визначено її вплив на пізнавальну діяльність майбутніх фахівців охорони здоров’я. Акцентується увага на різних формах групової роботи, які можна використовувати на практичних та семінарських заняттях.

Посилання

1. Бондарєва Т. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів у системі ступеневої вищої освіти / Т. Бондарєва // Нова педагогічна думка. –
2013. – № 1.1. – С. 83. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1_19
2. Добрынина Т.Н. Интерактивное обучение в системе высшего образования : [монография] / Т.Н.Добрынина. – Новосибирск : Изд. НГПУ, 2008. – 183 с.
3. Кикоть В.Я. Педагогика и психология высшего образования / В.Я. Кикоть, В.А. Якунин. – СПб, 1996.
4. Мид Дж. Разум, Я и общество / Дж. Мид. – НьюЙорк, 1947.
5. Саркісова О.Ю. Сутність поняття «групова взаємодія» як соціальної, психологічної та педагогічної категорії / О.Ю. Саркісова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / [редкол.: Н.В. Гузій (відпов. ред.) та ін.]. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 19 (29). – С. 58-61.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
68-72
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ